امروز یکشنبه 26 فروردین 1403

پرسشنامه ابعاد سازمان یادگیرنده دکتر کارن واتکینس و دکتر مارسیک

0

تعداد صفحات: 4 صفحه

تعداد گویه ها: 43 سوال

نحوه امتیازبندی دارد

پایایی دارد

منبع دارد

خرید و دانلود - 7000 تومان
تبلیغات متنی