امروز جمعه 11 اسفند 1402

پاورپوینت مراحل توسعه مدیریت

0

تعداد صفحات: 40 صفحه

مقدمه

مراحل توسعه ی مدیریت

تعاریف و مدیریت منابع انسانی

وظایف مدیریت منابع انسانی

رضایت شغلی بیشترJob satisfaction

بهبود کیفیت زندگی کاری Qua litiy of work life

سیر توسعه ی مدیریت منابع انسانی

دوره ی رفاه

دوره ی مدیریت ﭙرسنلی

دوره ی کارآفرینی

دوره ی فراکارآفرینی

عوامل ﻤﺆثر بر مدیریت منابع انسانی

سیستم مدیریت منابع انسانی

تجزیه وتحلیل شغل

مراحل تجزیه وتحلیل شغل

شیوه های جمع آوری اطلاعات

مدلهای جمع آوری اطلاعات

طراحی شغل Job design

الگوهای طراحی شغل

الگوهای جدید طراحی شغل

منابع و مأخذ

خرید و دانلود | 39,000 تومان
تبلیغات متنی