امروز یکشنبه 26 فروردین 1403

پرسشنامه پریشانی روانشناختی کسلر

0

تعداد صفحات: 1 صفحه

این پرسشنامه ویژه شناسایی اختلالات روانی در جمعیت عمومی است که کسلر و همکاران در سال 2003 به دو صورت 10 سوالی و 6 سوالی تدوین و در مطالعات مختلف از آن استفاده کردند، برای شناسایی اختلالات خلقی و اضطرابی، کرارایی 10 آیتمی بیشتر است.

خرید و دانلود - 7000 تومان
تبلیغات متنی