امروز جمعه 11 اسفند 1402

پروژه مالی سیستم حقوق و دستمزد شرکت

0

تعداد صفحات: 85 صفحه

مقدمه

فصل اول کلیات

شرکت کشت و صنعت بهشاد خراسان

تاریخچه تاسیس و فعالیت شرکت بهشاد

اهداف کارخانه

ظرفیت کارخانه

نمودار سازمانی

پلان شرکت بهشاد

فصل دوم سیستم حقوق و دستمزد

اهمیت سیستم حقوق و دستمزد

تعریف سیستم حقوق و دستمزد

داده های مربوط به سهم نیروی کار عبارتند از

کنترل داخلی سیستم حقوق و دستمزد

دایره کارگزینی

دایره ثبت اوقات کار

دایره حقوق و دستمزد

دایره پرداخت

حسابداری هزینه حقوق و دستمزد

درآمد کارکنان

مزد

حق السعی

مزد ثابت

پاداش

کسور مربوط به درآمدکارکنان

حق بیمه سهم کارکنان

مالیات حقوق و دستمزد

سایر کسور

تعیین مبلغ خالص قابل پرداخت

مدارک سیستم حقوق و دستمزد

لیست حقوق و دستمزد

ثبت هزینه حقوق و دستمزد دردفاتر

حق بیمه سهم کارفرما

صورت حساب حقوق و دستمزد

کارت مشخصات حقوق و دستمزد

کارت مجموع در آمد کارکنان

تفاوت بین کارکنان و پیمانکاران

نکات کلی واصولی درطراحی سیستم ها

الف پرسنل واجد شرایط

ب تعیین مسئولیت ها

ج تفکیک مسئولیت برای عملیات مربوط به هم

د تفکیک عملیات از حسابداری

ه بکارگیری شیوه های کنترل وحفاظت

و ممیزی مستقل

ویژگی های اطلاعات وارده به سیستم

کنترلهای داخلی سیستم حقوق و دستمزد

1. صدور چک عهده حساب بانکی واحد

2. پرداخت نقدی

3. واریز حقوق به حساب بانکی کارکنان

روش ثبت درحسابها

بازنشستگی و پس انداز کارکنان

تأثیر طرحهای تشویق دستمزد

مالیات حقوق و دستمزد

فصل سوم آشنایی با برخی از اصطلاحات حقوق و دستمزد

آشنایی با برخی از اصطلاحات

کنترل دستمزد

دستمزد مستقیم

دستمزد غیر مستقیم

زمان عادی انجام کار

زمان استاندارد انجام کار

دوایر کنترل کننده حقوق و دستمزد

دایره کارگزینی

2. دایره زمان سنجی

.دایره برنامه ریزی تولید

4. دایره ثبت اوقات کار

5. دایره حسابداری حقوق و دستمزد

6. دایره حسابداری بهای تمام شده

اطلاعات لازم برای محاسبه حقوق ودستمزد

حقوق پایه

ساعات کار عادی

ساعات کار اضافی (اضافه کاری)

مثال

نوبت کاری

پاداش

مثال

مرخصی استحقاقی

طرحهای تشویقی دستمزد

کارآموزی

اوقات تلف شده

تنظیم لیست حقوق و دستمزد

کسورحقوق و دستمزد

1. مالیات حقوق و دستمزد

2. حق بیمه های اجتماعی

صندوق اجراء (اجرائیات)

کسور توافقی

بدهی کارگر به شرکت تعاونی یا به اشخاص

مساعده یا پیش پرداخت حقوق و دستمزد

ثبتهای حسابداری مربوط به حقوق و دستمزد

مثال

محاسبات مربوط به ثبت لیست حقوق و دستمزد

آرتیکل مربوط به تسهیم هزینه حقوق و دستمزد

محاسبات مربوط به تسهیم هزینه حقوق ودستمزد به قسمتهای مختلف

آرتیکلهای مربوط به پرداخت حقوق و دستمزد. کسور مربوط و هزینه های وابسته به آن چنین است

پرداخت نقدی دستمزد ایام مرخصی

الف حداقل مزد ومزایای

ج نحوه محاسبه مزد و فوق العاده یک ساعت اضافه کاری

مثال

فصل چهارم نتیجه گیری

نتیجه گیری

پیشنهادات

فصل پنجم فرم ها

خرید و دانلود | 47,000 تومان
تبلیغات متنی