امروز جمعه 11 اسفند 1402

پروژه مالی سیستم حقوق و دستمزد خوشگوار

0

تعداد صفحات: 68 صفحه

مقدمه

فصل اول: کلیات

اهمیت تحقیق

هدف از تحقیق

محدودیتهای تحقیق

اهمیت و ضرورت موضوع

بیان مسئله

فصل دوم: ادبیات و سوابق تحقیق

تاریخچه شرکت

فصل سوم: جمع آوری داده ها و اطلاعات و تجزیه و تحلیل آنها

اهمیت شناخت قوانین و مقررات مرتبط با حقوق و دستمزد

کارگر چه کسی است؟

کارفرما چه کسی است؟

کارگاه چه محلی است؟

قرارداد کار چیست؟

تعلیق قرارداد کار چیست؟

جبران خسارت و پرداخت مزایا پایان کار

خاتمه قرار داد کار

جرائم و مجازاتها

مستمری بازنشستگاه و تعیین سن بازنشستگی

شرایط بازنشستگی بیمه شدگان تامین اجتماعی

شرایط دریافت غرامت دستمزد در ایام بیماری

نحوه محاسبه میزان غرامت دستمزد ایام بیماری

کمک هزینه باردار و مرخصی زایمان

مقرری بیکاری

مدت پرداخت مقرری بیمه بیکاری

کمک هزینه ازدواج

شرایط پرداخت کمک هزینه ازدواج

حسابداری حقوق و دستمزد

تعریف حقوق و دستمزد

حقوق و مزایای مستمر و غیر مستمر

مزد یا حقوق چیست؟

مدت کار و مدت اضافه کاری چیست؟

نوبت کاری

شب کاری

حق اولاد

حق خواربار و مسکن

ماموریت

ایاب و ذهاب و کمکهای غیرنقدی

تعطیلات و مرخصی ها

عیدی و پاداش پایان سال

کسور قانونی چیست؟

مالیات

حق بیمه های اجتماعی

دفترچه بیمه

مستمری بازنشستگان

انواع بیمه

اجرائیات

صورت دستمزد (حقوق و مزایا) چیست؟

جریمه دیر کرد کسور قانونی

کسور توافقی چیست؟

نحوه پرداخت حقوق و دستمزد

قسمتهای مختلف یک کارگاه

قسمت کارگزینی

قسمت زمان سنجی

قسمت ثبت اوقات کار

قسمت برنامه ریزی

لیست حقوق چگونه تنظیم می شود؟

روش ثبت لیست حقوق در دفاتر روزنامه و کل

مرخصی استعلاجی چیست؟

نحوه پرداخت پاداش

اوقات تلف شده

نحوه پرداخت سنوات خدمت

طریقه ثبت لیست حقوق و دستمزد

سیستم حقوق و دستمزد در شرکت خوشگوار

سنوات

مرخصی استحقاقی

اضافه کاری

نوبت کاری

عیدی و پاداش

حق شورا

نحوه جمع آوری اطلاعات کارکرد ماهانه توسط چه کسانی است

کنترلهای لازم برای کارکرد ها انتقال کارکرد به لیست حقوق، پرداخت حقوق

شیوه های مختلف پرداخت حقوق و معایب و مزیتهای هر کدام

صندوق

عابر بانک (بانک ملی)

تعریف سیستم حقوق و دستمزد

انواع سیستم های پرداخت حقوق در کنترل

توضیح کالا در مورد سیستم حقوق مورد نظر در پروژه

کسورات حقوق

پرداخت حقوق و دستمزد

روش انجام حسابداری حقوق و دستمزد

نحوه سیستم هزینه های حقوق و دستمزد

صورت خلاصه هزینه های حقوق و دستمزد

مزایای حقوق و دستمزد

فصل چهارم: نتیجه گیر ی و پیشنهادات

نتیجه گیری و پیشنهادات

فرم ها

خرید و دانلود | 45,000 تومان
تبلیغات متنی