امروز سه شنبه 15 اسفند 1402

پاورپوینت اصول سرپرستی

0

تعداد صفحات: 100 صفحه

تعریف مدیریت

انواع مدیریت

تعریف پروژه

تعریف چرخه حیات پروژه

ویژگی های چرخه حیات پروژه

شروع پروژه(دوران ابتدائی)

دوره ی اجرای پروژه (دوران میانی)

خاتمه ی پروژه (دوران پایانی)

مراحل شکل گیری یک پروژه ی عمرانی

دسته بندی نحوه ی انجام پروژه با توجه به عوامل درگیر

کارفرما کیست؟

وظایف و اختیارات کارفرما

مشاور کیست؟

خدمات مشاور

نحوه ی رتبه بندی مشاور (3 گرید یا رتبه)

نحوه ی ارجای کار به مشاور

پیمانکار کیست؟

رسته های فعالیت پیمانکاری

نحوه ی رتبه بندی پیمانکار (5 گرید یا رتبه)

خدمات مدیریت طرح

نحوه ی ارجای کار به مدیریت طرح

قرارداد های دارای پیچیدگی کم و کم نیاز به سرمایه

قرارداد های دارای پیچیدگی زیاد و قراردادهای جذب سرمایه ای

روش امانی

روش طرح و ساخت (2 عاملی)

روش مرسوم (3 عاملی)

قراردادهای تیپ مدیریت (4 عاملی)

روش مدیریت ساخت (CM)

روش پیمانکاری مدیریت (MC)

روش مدیریت پروژه (PM)

جدول مقایسه ای قراردادهای دارای پیچیدگی کم

روش اجاره

قراردادهای B.O.T. (Build Operate Transfer)

قراردادهای امتیازی

قراردادهای مشارکت

قراردادهای پیمانکاری (EP & EPC)

انواع روشهای بازپرداخت هزینه در قراردادهای معمول

قراردادهای قیمت مقطوع

قراردادهای درصد هزینه

قراردادهای فهرست بهایی

قراردادهای هزینه ی واحد (متر مربعی)

انواع مناقصه

مراحل انجام مناقصه

تعریف پیمان

تعریف موافقتنامه

شرایط عمومی پیمان

شرایط خصوصی پیمان

اسناد و مدارک موجود در یک پیمان

فصول شرایط عمومی پیمان

چرا برنامه ریزی می کنیم؟

مسوولیت های مدیریت

پروسه ی برنامه ریزی و کنترل پروژه

گام اول تعریف پروژه و تعیین اهداف

گام دوم مشخص نمودن فعالیتهای لازم

ساختار شکست کار یا WBS

ساختار شکست کار یا WBS

گام سوم مشخص نمودن روابط پیش نیازی و وابستگی ها

گام چهارم و پنجم مشخص نمودن روشهای اجرایی و افراد مورد نیاز

گام ششم تخصیص زمان و منابع

گام هفتم در نظر گرفتن محدودیت های منابع

گام هشتم جمع آوری بازخوردها در حین اجرا و تنظیم برنامه

تکنیکهای برنامه ریزی

CPM یا روش مسیر بحرانی

محاسبات زمان در CPM یا روش مسیر بحرانی

محاسبه شناوری ها در CPM یا روش مسیر بحرانی

مثال CPM یا روش مسیر بحرانی

خرید و دانلود | 65,000 تومان
تبلیغات متنی