امروز جمعه 11 اسفند 1402

پرسشنامه سنجش سبک یادگیری کلب

0

کلب برای سنجش سبک‌های یادگیری، پرسش‌نامه‌ی سبک یادگیری را تدوین کرده است. این پرسشنامه دوازده سؤال دارد و برای هر یک از سؤال‌ها 4 پاسخ‌ پیشنهاد می‌دهد. پاسخ‌های پیشنهادی را باید از نمره‌ی 1 تا 4 به شرح زیر رتبه‌بندی کنید:

- اگر پاسخ پیشنهادی با یادگیری شما کاملاً مطابقت دارد نمره‌ی 4 بدهید؛
- اگر پاسخ پیشنهادی با یادگیری شما تا حدی مطابقت دارد نمره‌ی 3 بدهید؛
- اگر پاسخ پیشنهادی با یادگیری شما اندکی مطابقت دارد نمره‌ی 2 بدهید؛
- اگر پاسخ پیشنهادی با یادگیری شما خیلی‌کم مطابقت دارد نمره‌ی 1 بدهید؛

پرسشنامه کلب 12 سؤال و هر سؤال آن 4 گزینه دارد:

گزینه اول همه سؤالات اشاره به روش یادگیری از طریق احساس کردن را دارد.
گزینه دوم همه سؤالات اشاره به روش یادگیری از طریق تماشا کردن را دارد.
گزینه سوم همه سؤالات اشاره به روش یادگیری از طریق فکر کردن را دارد.
گزینه چهار همه سؤالات اشاره به روش یادگیری از طریق انجام دادن را دارد.

با جمع امتیاز هر یک از این 4 گزینه در 12 جمله‌ی پرسشنامه (یعنی امتیاز گزینه های هم شماره در 12 سئوال را باهم جمع کنیم) چهار نمره به دست می‌آید که شیوه‌های یادگیری فرد را نشان می‌دهند:
با تفریق نمره روش فکر کردن از نمره روش احساس کردن و تفریق نمره روش انجام دادن از روش تماشا کردن دو نمره به دست می‌آید.
این دو نمره روی دو محور مختصات قرار می‌گیرند: در یک سر محور عمودی روش یادگیری از طریق احساس کردن و در انتهای دیگر آن یادگیری از طریق فکر کردن، و در یک سر محور افقی یادگیری از طریق انجام دادن و در انتهای دیگر یادگیری از طریق تماشا کردن قرار می‌گیرد. این دو محور 4 ربع یک مربع را تشکیل می‌دهند که هر ربع آن بیانگر یکی از سبک‌های یادگیری است.

سؤالات پرسش‌نامه‌ی سبک‌های یادگیری کلب

برای پاسخگویی به هر یک از سؤال‌های زیر، متناسب با سبک یادگیری خود، نمرات 1 تا 4 به گزینه‌ها بدهید.

1. هنگام یادگیری دوست دارم:
مطابق با احساسم با موضوع برخورد کنم؛
نگاه کنم و گوش بدهم؛
درباره‌ی موضوع‌ها و نظریه‌ها فکر کنم؛
به انجام دادن کارها بپردازم.

7.من به بهترین وجهی از:
ارتباط با دیگران یاد می گیرم؛
راه مشاهده یاد می‌گیرم؛
تفکر منطقی یاد می‌گیرم؛
راه کوش و تمرین یاد می‌گیرم.

2. زمانی خیلی خوب یاد می‌گیرم که:
به احساس ها و حدس و گمان های خود اتکا کنم؛
به دقت گوش می‌دهم و نگاه می‌کنم؛
به تفکر منطقی اتکا می‌کنم؛
برای انجام دادن کارها تلاش زیادی کرده باشم.

8.برای یادگیری:
خود را سریعأ غرق موضوع می کنم؛
قبل از شروع، تأمل می‌کنم؛
به افکار و نظریه‌ها توجه می‌کنم؛
دوست دارم به نتایج کارها توجه کنم.

3. در ضمن یادگیری:
شهودی هستم؛
آرام و در خود هستم؛
مایلم موضوع‌ها را از طریق استدلال کشف کنم؛
احساس مسئولیت می‌کنم.

9.زمانی خیلی خوب یاد می‌گیرم که:
به احساسم اطمینان می‌کنم؛
به مشاهداتم اطمینان می‌کنم؛
به عقاید و نظر های خودم اطمینان می کنم؛
کارها را شخصاً انجام می‌دهم.

4.من از طریق یاد می‌گیرم:
احساس کردن؛
نگاه کردن؛
فکر کردن؛
انجام دادن.

10.در ضمن یادگیری:
پذیرا و مثبت هستم؛
بی‌نظر هستم؛
منطقی هستم؛
مسئولیت‌پذیر هستم.

5.در ضمن یادگیری:
پذیرای تجارب تازه ام؛
به همه‌ی جنبه‌های یک موضوع توجه می‌کنم؛
دوست دارم موضوع‌ها را تحلیل و آن‌ها را به اجزای
تشکیل‌دهنده‌شان تجزیه کنم؛
دوست دارم امور را شخصاً بیازمایم.

11.در ضمن درگیری:
غرق موضوع می‌شوم؛
دوست دارم مشاهده کنم و ببینم؛
دوست دارم درباره‌ی موضوع فکر کنم؛
دوست دارم فعال باشم.

6. درضمن یادگیری:

از احساس درونی خود بهره می‌گیرم؛
مشاهده‌گر هستم؛

منطقی‌ام؛

فردی فعال هستم.

12. زمانی خیلی خوب یاد می‌گیرم که شخصی:
پذیرا و دور از پیش‌داوری باشم؛
دقیق باشم؛
افکار را تجزیه و تحلیل کنم؛
اهل عمل باشم.

تبلیغات متنی