امروز سه شنبه 15 اسفند 1402

پروژه مالی اعتبارات اسنادی

0

تعداد صفحات: 33 صفحه

فصل اول: طرح تحقیق

عنوان موضوع

اهمیت موضوع

اهداف تحقیق

سوالات واهداف

محدودیت های تحقیق

فصل دوم: بررسی نظری موضوع

تعریف اسنادی

ارکان اعتبار اسنادی

انواع اعتبارات اسنادی

تقاضای گشایش اعتبار

انواع وام و تسهیلات اعتباری

ویژگی های اعتبار اسنادی

اصلاح اعتبار اسنادی

تسویه و واریز اسناد

فصل سوم:روش تحقیق

عملیات بانکی

عملیات کوتاه مدت بانکی

عملیات بلند مدت بانکی

انتشار اوراق بهادار

فصل چهارم: نتیجه گیری و پیشنهادات

نتیجه گیری

محدودیت ها و پیشنهادات

خرید و دانلود | 37,000 تومان
تبلیغات متنی