امروز سه شنبه 15 اسفند 1402

کارآموزی کلیات طراحی جیگ و بدنه سازی ایران خودرو

0

تعداد صفحات: 40 صفحه

مقدمه

معرفی ایران خودرو خراسان

طراحی جیگ و فیکسچر

مقدمه

انواع جیگو فیکسچر

جایگاه طراحی جیگو فیکسچر در تولید

برنامه ریزی در طراحی

PANEL GAUGE

CHECKING FIXTURE

STAND

PIN STOPPER

STOPPER معمولی

بازو (LINK)

براکت (Brkt)

مسی

سیلندرها

شیرهای کنترل پنوماتیکی

شیرهای کنترل مسیر

کارانداز(ACTING)

شیر OR

شیرAND

L/S DOG

روش طراحی جیگ

نکاتی راجع به پینلوکیترها

اتصال قطعات جیگ

نحوه طراحی و ساخت بدنه خودرو

پروسه خط تولید بدنه Shop Master Sheet S.M.S

CMM

سیلر

انواع سیلر خودرو و کاربرد آن

نواحی اعمال

تعمیرات پیشگیرانه

نگهداری و تعمیرات

اهداف PM

نگهداری و تعمیرات برنامه ریزی شده

آشنایی با روش تعمیر و نگهداری جیگو فیکسچر

نگهداری Maintenance

تعمیرات Repairs

نقش اداره نگهداری و تعمیرات جیگ

روشهای اجرائی جهت نگهداری و تعمیرات

تعمیرات اضطراری (اتفاقی)

تعمیرات جهت بهینه سازی جیگ

تعمیرات پیشگیری

نگهداریوتعمیراتوضعی

نگهداری و تعمیرات کنترلی

نگهداری و تعمیرات زمان بندی شده

تعمیرات اصلاحی جیگو فیکسچر

اصول استفاده جیگت وسط اپراتور

جوشکاری

تعاریف کلی

انواع اتصالات ازنظر شکل اتصال

انواع جوش از نظر شکل اتصال

Resistance Spot Welding جوش مقاومتی

مزایا

محدودیت ها

عوامل مهم در جوش مقاومتیمقاومت (R), جریان (I) و. زمان (t)

اثر پارامتر های مختلف در جوش

اثر تغییر چگالی جریان

تحلیل و تنظیم پارامتر های جوش مقاومتی

PreSqueeze

Squeeze

Up Slope

Current1 and Weld

DownSlope

Cool

Current2 , Weld 2

Hold

Off

تقسیم بندی گان ها

ترانس سر خود

گان C

گانX

گان CX (کلاغی)

گان H

آشنائی با گان ترانس سر خود

سره Tip

ملزومات مجموعه گان

شرایط خنک کاری گان

خرید و دانلود | 39,000 تومان
تبلیغات متنی