امروز دوشنبه 27 فروردین 1403

پرسشنامه رغبت سنج تحصیلی-شغلی هالند

0

تعداد صفحات: 28 صفحه

این پرسشنامه توسط هالند در سال 1958 تهیه شده و در طول 50 سال بررسی و مورد بازنگری قرارگرفت. در ایران پژوهش های متفاوت بر روی دانش آموزان، دانشجویان و شاغلین انجام گرفته است. در سال 1359 توسط شفیع آبادی و از سال 1370 تا به امروز بارها توس خانم هادکتر سیمین حسینیان و دکتر سیده منور یزدی انجام گرفته در پروهشی که توسط تقی زاده (1378) برای دانش آموزان سال اول دبیرستان های استان قم تهیه شد پایایی آزمون 61/0 تا 83/0 و روایی آزمون 74/0 تا 92/0 مورد تایید قرار گرفت.

روایی و پایایی دارد

شیوه نمره گذاری دارد

پاسخنامه دارد

منبع دارد

خرید و دانلود - 35000 تومان
تبلیغات متنی