امروز چهارشنبه 02 اسفند 1402

نمونه سوالات اتوکد

0

1- فضای کاری مناسب برای ترسیمات دوبعدی کدام است؟

* الف) AutoCAD Classic                                      ب) 3D Modelling

ج)Workspace                                   د)2D Modelling

2-در سمت چپ نوار عنوان علاوه بر نام نرم‌افزار چه اطلاعتی نمایش داده می‌شود؟

الف) نام فرمان جاری                                                       ب) توضیح فرمان جاری

* ج) نام و آدرس فایل جاری                                              د) زمان و تاریخ

3-برای بستن موقت برنامه اتوکد و فرستادن آن به نوار وظیفه ویندوز از کدام گزینه در نوار عنوان استفاده می‌شود؟

الف) Close                                                              ب) Maximize

* ج) Minimize                                                        د) Restor Down

4-علامت مثلث تیره در مقابل برخی فرمان‌ها در منو نشان دهنده چیست؟

الف) راه میان‌بر برای اجرای فرمان                                         * ب) زیرمنو داشتن فرمان

ج) اجرای فرمان به صورت پنجره                                          د) اجرای فرمان با استفاده از کلید Alt

5-برای بستن یک نوارابزار از چه روشی استفاده می‌شود؟

الف) راست‌کلیک و برداشتن تیک در مقابل نام ابزار                     

ب) شناور ساختن نوار ابزار و استفاده از کلید Cloze در نوار عنوان

ج) کشیدن نوار ابزار و خارج کردن آن از صفحه ترسیم

* د) گزینه‌های الف و ب

6-برای حرکت دادن و جابجایی یک نوار ابزار کدام بخش آن را درگ می‌کنیم؟

الف) نوار عنوان                                                              ب) دستگیره

* ج) لبه‌های مرزی                                                         د) گزینه‌های الف و ب

7-اگر در فرمان Line نتوانیم خط اریب یا مورب بکشیم علت آن چیست؟

الف) فعال بودن Polar                                                   * ب) فعال بودن Ortho

ج) فعال بودن Snap                                                     د) فعال بودن Grid

8-عملکرد کلیدهای تابعی F8 و F9 در اتوکد چیست؟

الف) F8 برای ترسیم خطوط افقی و  F9 برای ترسیم خطوط عمودی

* ب) F8 برای ترسیم خطوط افقی و عمودی و  F9 برای پرش مکان‌نما

ج) F8 برای شبکه شطرنجی و  F9 برای پرش مکان‌نما

د) F8 برای ترسیم خطوط افقی و عمودی و  F9 برای شبکه شطرنجی

9-برای اجرای فرمان باید نام آن را در مقابل کدام کلمه تایپ کرد؟

الف) AutoCAD                                                        ب) Select

* ج) Command                                                     د) Line

 
   

10-برای رسم پاره‌خط AB از نقطه A و تعیین مختصات B از کدام روش استفاده می‌شود؟

الف) کارتزین مطلق                                                         ب) کارتزین نسبی

ج) قطبی مطلق                                                             * د) قطبی نسبی

11-ساختار @X,Y مربوط به کدام روش تعیین مختصات است؟

الف) کارتزین مطلق                                                         * ب) کارتزین نسبی

ج) قطبی مطلق                                                             د) قطبی نسبی

12-در مقابل عبارت line Specify first point از چه نوع مختصاتی استفاده می‌شود؟

* الف) مطلق                                                               ب) نسبی

ج) قفل کردن زاویه                                                         د) تفاوتی نمی‌کند

13-کدام یک از روشهای زیر برای اجرای فرمان Line صحیح است؟

الف) منوی Draw                                                        ب) نوار ابزار Draw

ج) تایپ Line یا L در خط فرمان                                       * د) همه موارد

  1. کدام یک از گزینه‌های زیر صحیح است؟

* الف) هم با ماوس و هم با صفحه کلید می‌توان به فرامین موجود در منو دسترسی داشت

ب) هم با ماوس و هم با صفحه کلید می‌توان به فرامین موجود در نوار ابزار دسترسی داشت

ج) تنها با ماوس می‌توان به فرامین موجود در نوار ابزار دسترسی داشت

د) گزینه‌های الف و ج

14-برای خروج از اتوکد از کدام روش استفاده می‌شود؟

الف) دکمه Close در نوار عنوان                                        ب) دکمه Close در نوار منو

* ج) گزینه Exit از منوی File                                         د) گزینه‌های الف و ج

15-برای قطع فرمان Line …

الف) کلید Enter در صفحه کلید                                        ب) کلید Space در صفحه کلید

* ج) کلید Esc در صفحه کلید                                          د) همه موارد

  1. CAD مخفف چیست؟

الف)  Calculate Aided Drawing                           ب) Calculate Aided Design

* ج) Computer Aided Design                             * د) Computer Aided Drawing

  1. معمولاً زاویه صفر در اتوکد چه زاویه‌ای است؟

الف) جهت مثبت محور Y یا ساعت 12                                   ب) جهت مثبت محور Y یا ساعت 6

* ج) جهت مثبت محور X یا ساعت 3                                   د) جهت منفی محور X یا ساعت 9

 

17-معمولاً جهت مثبت زاویه در اتوکد در چه جهتی است؟

الف) در جهت حرکت عقربه‌های ساعت یا CW                         * ب) خلاف جهت حرکت عقربه‌های ساعت یا CCW

ج) تفاوتی نمی‌کند                                                          د) بستگی به مختصات دارد

  1. SnaP و Grid چه عملی انجام می‌دهد؟

الف) حرکت مکان‌نما را افقی و عمودی می‌کند                          

* ب) شبکه شطرنجی یا میلیمتری ایجاد می‌کند

ج) حرکت مکان‌نما را روی برخی زوایا قفل می‌کند                      

د) موجب انتخاب برخی نقاط مهم موضوعات ترسیمی می‌شود

19-کدام یک از گزینه‌های زیر حرکت مکان‌نما را محدود به حرکت افقی یا عمودی می‌کند؟

الف) Snap                                                               ب) Grid

* ج) Ortho                                                              د) Osnap

 
   

20-شکل زیر به کمک کدام یک از مقادیر عددی ترسیم شده است؟

الف  0,08  @40,08  @0,408  c8

ب  0,208  0,08  0,408  40,08  0,208

 ج * 0,208  @20

د  @0,08  40,08  40,408  0,208  c8

21-کدام ساختار صحیح نیست؟

الف) X,Y                                                                  ب) X

ج) D,α,β@                                                              * د) X > α @

22-از کدام علامت برای نسبی کردن مختصات استفاده می‌شود؟

الف) %                                                                       ب)  $

*  ج)  @                                                                  د) &

تبلیغات متنی