امروز پنجشنبه 10 خرداد 1403

پروژه کارآفرینی آموزشگاه زبان خارجه

0

تعداد صفحات: 52 صفحه

مقدمه

فصل اول: طرح تجاری یک صفحه ای

تاسیس آموزشگاه زبان های خارجه (انگلیسی - فرانسه)

چشم انداز

ماموریت

اهداف

استراتژی

برنامه

فصل دوم: طرح تجاری کلی

بخش اول: معرفی آموزشگاه

بخش دوم: خلاصه طرح

بخش سوم: تحلیل صنعت

بخش چهارم: شرح فعالیت کارآفرینان

بخش پنجم: بخش تولید (بخش عملیاتی)

بخش ششم: بازاریابی

بخش هفتم: سازماندهی

کادر پرسنل این آموزشگاه

بخش هشتم: ارزیابی ریسک

بخش نهم: سرمایه گذاری مورد نیاز طرح

سرمایه ثابت

تجهیزات فنی

اثاثیه اداری

هزینه های قبل از بهره برداری

جمع کل سرمایه گذاری ثابت

سرمایه در گردش

ملزومات اداری و آموزشی

سوخت و انرژی

حقوق و دستمزد

هزینه استهلاک

هزینه نگهداری و تعمیرات

جدول هزینه های جاری طرح

جدول کل هزینه های طرح

برآورد هزینه های عملیاتی و غیر عملیاتی

در آمد طرح

پیش بینی مالی طرح

محاسبه دوره بازگشت سرمایه

پیش نویس صورت حساب ترازنامه

بیلان درآمدی

پیش نویس صورت درآمد

بیلان جریان نقدینگی

بخش دهم ضمیمه (مصاحبه)

فرم ها

خرید و دانلود - 47000 تومان
تبلیغات متنی