امروز یکشنبه 03 تیر 1403

پروژه کارآفرینی احداث سالن ورزشی

0

تعداد صفحات: 37 صفحه

خلاصه طرح

مقدمه

مشخصات مالک طرح کسب و کار

شخص حقیقی

مشخصات مکانی

ابعاد مکان

فضای مستقیم

فضای غیر مستقیم و جانبی

معیار های انتخاب مکان

ماموریت و آینده نگری

دور نمای کسب و کار

تولید یا خدمات کار

نیاز سنجی از دیدگاه مشتری

فرآیند مدیریت تولید

نوع تولید ات کسب و کار

ارزش برای مشتریان

ویژگی خاص خدمت

جمعیت شناسی مشتریان

شناسایی رقبا

مسائل قانونی و حقوقی و موانع کسب و کار

تاریخچه گذشته , اوضاع زمان حال , پیش بینی زمان آینده

تیم مدیریت

توصیف کسب و کار

زمان شروع طرح و بهره برداری کسب و کار

فرصتهای رشد و تهدیدات محیطی کسب و کار

اطلاعات و خدمات مشاوره ای کسب و کار

تحلیل بازار ارزیابی ریسک

پذیرش میزان ریسک

موانع ورود به کار و راه حل های آن

عوامل پشتیبانی قانونی یا سیاسی کسب و کار

تأثیر تغییرات تکنولوژی

تأثیر تغییرات فرهنگی، جمعیتی، اجتماعی

بازار کسب و کار

خصوصیات محصول – خدمت

ویژگی های خدمت

نقش خدمت در نزد مشتری

اطلاعات فنی و دانش مربوطه

تحلیل رقابتی

رقبای مستقیم

تبلیغات رقبا

نقاط ضعف و قوت

تحلیل جغرافیایی محل کار واستراتژی بازار یابی

دلایل انتخاب از دیدگاه مشتری

روشهای تبلیغات خدمت

روش قیمت گذاری

روش دریافت و استفاده بازخورد از مشتریان

طرح توسعه

مطالعات و برنامه ها

میزان دسترسی به تکنولوژی

سازماندهی کسب و کار

چارت سازمانی

ملاحظات زیست محیطی

استانداردهای کسب و کار

مجوزهای مربوطه

موانع و چالشهای مجوز

مراحل راه اندازی طرح

زمان بندی اجرای طرح

سرمایه گذاری ثابت

هزینه های جاری طرح

سرمایه در گردش (ماهه)

جمع کل سرمایه گذاری طرح

جدول درآمد طرح

تحلیل مالی

پیش بینی مالی طرح

محاسبه دوره بازگشت سرمایه

محاسبه نقطه سر به سر

خرید و دانلود - 39000 تومان
تبلیغات متنی