امروز یکشنبه 26 فروردین 1403

کارآفرینی طرح احداث خزانه تولید نهال در سطح 5 هکتار

0

تعداد صفحات: 7 صفحه

مجریان طرح

محل اجراء

هدف از اجرای طرح

شرایط آب و هوایی

وضعیت خاک

وضعیت توپوگرافی

منابع تآمین آب

تشریح طرح

وضعیت حقوقی زمین طرح

نتیجه بررسی طرح و پیشنهاد

جدول شرح هزینه های احداث 4 هکتار خزانه بذری و 1 هکتار کشت نرک

و انجام پیوند (آماده سازی زمین)

فهرست جداول

جدول شرح هزینه های احداث 4 هکتار خزانه بذری و 1 هکتار کشت نرک و انجام پیوند (خرید نهاده ها)

جدول شرح هزینه های احداث 4 هکتار خزانه بذری و ا هکتار کشت نرک و انجام پیوند (کاشت و برداشت)

جدول شرح هزینه های احداث 4 هکتار خزانه بندی و 1 هکتار کشت

نرک و انجام پیوند (برداشت)

جدول شماره 2 میزان و ارزش نهال تولید شده

خرید و دانلود - 7000 تومان
تبلیغات متنی