امروز یکشنبه 03 تیر 1403

کارآموزی انبارداری شرکت اینترنتی نوین

0

تعداد صفحات: 63 صفحه

مقدمه

سیستم مالی شرکت آسان توس شرق

چارت سازمانی

مشخص نمودن انواع سیستم مالی و شرح مختصری از آن

سیستم ها

سیستم انبارداری

انتخاب یک سیستم مالی و شخص نمودن نقاط ضعف و قوت تیم مورد بررسی

اهداف و وظایف انبارها

سیستم حقوق و دستمزد

امکانات و تجهیزات انبار

نگهداری و حفاظت کالا در انبار

مرحله صدور یا تحویل دادن اجناس و کالا به خارج از انبار

اهم وظایف این واحد

چیدن کالا

مهمترین عوامل قرار گرفتن کالا درانبار

روش چیدن کالا

کارت شناسایی کالا

نام و مشخصات کالا

کد کالا

شماره راهرو

شماره قفسه

شماره طبقه

وسایل مورد نیاز چیدن کالا در انبار

مزایای استفاده از پالت

انواع پالت از نظر جنس

انبارهای مورد استفاده شرکت آسان توس شرق عبارتند

روشهای کنترل موجودی های انبار

فرمهای مورد نیاز در انبار

طرز تنظیم و توزیع رونوشتهای حواله انبار

ستون های عمودی کارت

ستونهای وارده، صادره، موجودی

قسمتهای پائین کارت

توانایی دریافت کالا

مرحله دریافت یا تحویل گرفتن کالا

برخی از ثبت های حسابداری سیستم انبارداری شرکت آسان توس شرق

نقاط قوت

پیشنهادات

خرید و دانلود | 53,000 تومان
تبلیغات متنی