امروز سه شنبه 28 فروردین 1403

سازمان تجارت جهانی WTO

0

تعداد صفحات: 18 صفحه

مقدمه

تعاریفی از جهانی شدن

تاریخچه جهانی شدن

عوامل مؤثر در جهانی شدن

سازمان تجارت جهانی (WTO)

تولد WTO از دل گات

اهداف WTO

وظایف WTO

اصول سازمان تجارت جهانی

فلسفه وجودی سازمان تجارت جهانی

رعایت یک سری اصول توسط کشورهای متقاضی به عضویت در WTO

شفافیت اطلاعات و حاکمیت قیمت تمام شده

تعرفه عمومی گات یا از GATT تا WTO

پی آمدهای اجرای قرارداد جدید

تجارت آزاد

تجارت آزاد خدمات

حقوق مالکیت های معنوی

منابع

خرید و دانلود - 23000 تومان
تبلیغات متنی