امروز شنبه 12 اسفند 1402

پروژه سیستم جامع هتل داری

0

تعداد صفحات : 40 صفحه

فصل اول

چکیده

مقدمه

موضوع پروژه

نرم افزارهای استفاده شده

محدودیت های پروژه

اهمیت پروژه

هدف پروژه

مدل ER

فصل دوم

شرح پروژه و طراحی

شرح جداول پایگاه داده و ارتباطشان

فصل سوم

شرح پیاده سازی

توضیح فرمهای پیاده سازی شده

ممنوی گزارشگیری

فصل چهارم

راهنمای نصب و استفاده

شرح کدهای بکار رفته در پروژه

فصل پنجم

نتیجه گیری

منابع

خرید و دانلود | 39,000 تومان
تبلیغات متنی