امروز جمعه 11 اسفند 1402

کارآموزی حسابداری شرکت مخابرات

0

تعداد صفحات: 50 صفحه

مقدمه

تاریخچه مخابراتی شهرستان مشهد

چارت سازمانی

مبنای حسابداری مورد استفاده در سیستم حسابداری شرکت مخابرات

کنترلهای مالی در شرکت مخابرات

طبقه بندی حسابهای شرکت مخابرات

طبقه بندی حسابهای ترازنامه شرکت مخابرات

مالیات دریافتنی - جاری و معوق

بدهیهای سایر شرکت مخابرات

پیش بینی درآمد

ذخیره پیش بینی شده برای استهلاک اوراق قرضه

اوراق قرضه مجاز (صادر نشده)

بدهیهای جاری

بدهیها - بغیر از بدهیهای طویل المدت

اسناد هزینه پرداختنی

سایر اسناد پرداختنی

طلب پیمانکاران

بدهی به سایر شرکت مخابرات

وجوه پرداختنی بابت حقوق بازنشستگان

حقوق پرداختنی

بهره پرداختنی

موجودی حسابهای وجوه امانی

مازاد

درآمد

هزینه

طبقه بندی بر حسب رشته های فعالیت

طبقه بندی بر حسب ماهیت مخارج

طبقه بندی بر حسب مواد هزینه

طبقه بندی بر حسب نوع برنامه ها، واحدهای سازمانی، ماهیت و مواد هزینه

طبقه بندی هزینه ها در شرکت مخابرات

شماره گذاری حسابها در شرکت مخابرات

مراحل ثبت اسناد هزینه در اداره مخابرات شهرستان مشهد

درآمد اداره مخابرات شهرستان مشهد

عنوان حساب کل دارائیها جاری

کاربرگ اسناد حسابداری شرکت مخابرات

شرح سرفصل حسابهای کل اداره مخابرات شهرستان مشهد

شرحی در مورد استفاده از حسابهای انتظامی

گزارشهای مالی و انواع صورت حساب در شرکت مخابرات

موارد استفاده از صورت حسابها در شرکت مخابرات

نقاط ضعف حسابداری شرکت مخابرات

نبودن حسابداری سود و زیان

نبودن حسابهای سرمایه

تقدم مقررات و قوانین

اصل تفکیک اقلام ثابت

فرمها

خرید و دانلود | 45,000 تومان
تبلیغات متنی