امروز جمعه 11 اسفند 1402

پروژه مالی پیمانکاری کارخانه آرد

0

تعداد صفحات: 44 صفحه

فصل اول تاریخچه کارخانه

تاریخچه کارخانه

بیوگرافی کارخانه

نمودار سازمانی

مراحل آماده سازی گندم جهت تبدیل به آرد

فصل دوم سیستم پیمانکاری

سیستم پیمانکاری کارخانه آرد والسی

انواع قراردادهای پیمانکاری

قرارداد براساس مواد و دستمزد

ویژگیهای صنعت پیمانکاری

الف-ضمانتنامه شرکت در مناقصه

ب -ضمانتنامه انجام تعهدات

ج -ضمانتنامه پیش پرداخت

د -ضمانتنامه حسن انجام کار

مرحله ١ - مطالعات مقدماتی طرح

1-1 -مطالعات تحقیقاتی و بنیادی

2-1مطالعات شناسایی طرح

3-1- تهیه طرح مقدماتی

4-1-تهیه نقشه ها ومشخصات اجرایی طرح

مرحله 2- انتخاب پیمانکار

1-2دعوت از پیمانکاران برای اجرای طرح

2-2تسلیم قیمت پیشنهادی و ضمانتنامه شرکت در مناقصه

3-2انتخاب پیمانکار

-3مرحله انعقاد قرارداد با پیمانکار

1-3تسلیم ضمانتنامه انجام تعهدات

2-3انعقاد قرارداد با پیمانکار

٣-3- ابطال ضمانتنامه شرکت در مناقصه

4-3تسلیم ضمانتنامه پیش پرداخت

5-3اخذ پیش پرداخت

-4مرحله شروع عملیات اجرایی

1-4تاسیس و ایجاد کارگاه

2-4تخصیص تنخواه گردان به کارگاه

3-4مخارج اجرای طرح

4-4تنظیم صورت وضعیت موقت کارها

5-4پرداخت وجه صورت وضعیت موقت کارها

-5مرحله خاتمه کار

1-5 تحویل موقت

2-5 ابطال ضمانتنامه انجام تعهدات

3-5 ابطال ضمانتنامه پیش پرداخت

4-5 تهیه صورت وضعیت قطعی

5-5 استرداد نصف وجه الضمان (سپرده حسن انجام کار)

6-5 برچیدن کارگاه

7-5دوره تضمین

8-5تحویل قطعی

حسابداری قراردادهای بلندمدت پیمانکاری

موسسات پیمانکاری برای حسابداری

-1روش درصد پیشرفت کار

-2 روش کار تکمیل شده

انتخاب روش

درآمد پیمان

مخارج پیمان

شناخت درآمد و هزینه های پیمان

افشا در صورت سود و زیان

تعریف بازار

مراحل تکامل بازار

خدمات بازاری

انواع بازار

الگوهای تقسیم بازار

مراحل تحقیق بازار

آمیخته بازاریابی (MARKETING MIX)

اهداف قیمت گذاری

عوامل مؤثر بر قیمت

استراتژی های تبلیغاتی

مذاکره

قرارداد

بهره وری

ارزش

خلاصه ای از قانون نظام صنفی

کمیسون های اتحادیه های صنفی

تعاریفی در رابطه با قانون کار

فصل سوم ثبت عملیات مالی (پیمانکاری)

1- خرید اسناد شرکت در مناقصه

2- پرداخت کارمزد بانکی

3- صدور ضمانتنامه شرکت در مناقصه

4- انتقال هزینه شرکت در مناقصه به حساب پیمان در جریان ساخت

5- پرداخت کارمزد و سپرده نقدی ضمانتنامه انجام کار

6- ضمانتنامه انجام تعهدات

7- وثیقه انجام تعهدات

8- هزینه مثبت قرارداد

9- ابطال ضمانتنامه شرکت در مناقصه

10- پرداخت کارمزد و سپرده نقدی ضمانتنامه پیش پرداخت

11- پرداخت هزینه های تاسیس

12- ارسال تنخواه گردان

13- پرداخت مخارج کارگاه

14- دریافتی بابت تصفیه تنخواه

15- تجدید تنخواه گردان

16- استهلاک دارایی ها

17- هزینه های سربار

18- تایید مبلغ صورت وضعیت

19- دریافت وجه صورت وضعیت

20- پرداخت بابت تخریب کارگاه

21- واریز سپرده نقدی

22- ثبت سود پیمان

23- دریافت نصف وجه سپرده حسن انجام کار

خرید و دانلود | 43,000 تومان
تبلیغات متنی