امروز جمعه 11 اسفند 1402

پروژه مالی انبارداری سایپا

0

تعداد صفحات: 53 صفحه

تاریخچه شرکت سایپا

آشنایی با سیستم انبارداری شرکت سایپا

تقسیم بندی انبار از نظر کیفی

وظایف مسئول انبار

مزایای سیستم صحیح انبارداری

منابع ورود کالا به انبار

نکات مهم و حداکثر بهره وری از فضای انبار

انواع عمده وسایل حمل و نقل در انبار

وظایف واحد تحویل دهنده به انبار

مزایای استفاده از پالتهای چوبی و فلزی

نکات مهم درباره طبقه بندی کالا

عوامل موثر در انتخاب سیستم و شیوه طبقه بندی

کد و کدگذاری در شرکت؟

هدف از کدگذاری

انواع روشهای کدگذاری را نام ببرید.

چیدن جنس در انبار

کدگذاری سیستم مسیک mesc

کد میله ای یا باردکد BARCODE

کنترل موجودیهای انبار

انبار گردانی

وظایف کمیته انبارگردانی

وظایف هماهنگ کننده عملیات

وظایف مسئول شمارش

گروههای شمارش

تهیه گزارش نتایج انبارگردانی

روشهای انبار کردن کالا stocking

روش مساحت دوبل

وظایف انباردار در ارتباط با سفارشها و موجودیها

میزان حداقل موجودی و ذخیره احتیاطی

روش بهای تمام شده واقعی

اصول حفاظت و ایمنی انبارها

ایمنی و حفاظت پرسنل

انبار داری سایپا

خط مشی

سایپا

هدف از یک سیستم انبارداری چیست؟

شیوه ورود کالا به انبار

بازار انبار:

انتقال کالا بین انبارها

طبقه بندی و شماره گذاری اجناس

کد میله ای (بار کد bar code)

دفتر وکارت انبار

دفتر واردات:

اطلاعات دفتر واردات انبار

دفتر صادرات انبار

تامین و تکمیل ذخیره انبار

خروج کالا از انبار

ورود کالا به انبار

خرید و دانلود | 47,000 تومان
تبلیغات متنی