امروز شنبه 12 اسفند 1402

بررسی رابطه بازی با رشد اجتماعی کودکان دوره پیش دبستانی

0

تعداد صفحات: 28 صفحه

مقدمه

بیان مسئله

اهمیت پژوهش

هدف کلی

هدف های جزئی

متغیر ها

فرضیه ها

تعاریف نظری

تعاریف عملیاتی

پیشینه تحقیق

معیارهایی برای بازی کودکان

تقسیم بازی ها از نظر پیازه

مرحله تمرینی

مرحله تخیلی

تعریف بازی

فعالیت

اوقات بازی

لذت بردن

فردی یا گروهی بودن فعالیت

هدفدار بودن

اقناء نیازها

عوامل موثر بازی

سن

جنس

هوش

محیط

والدین و مربیان گرامی

روش تحقیق

جامعه آماری تحقیق

روش گزینه نمونه

روش تهیه پرسشنامه

روش اجرای مقیاس رشد اجتماعی وایلنر

فرض پنجم

منابع و مأخذ

خرید و دانلود | 35,000 تومان
تبلیغات متنی