امروز سه شنبه 15 اسفند 1402

آموزش پیش دبستانی در بلژیک

0

مترجم: کامبیز - پارتازیان
منبع: سایت - باشگاه اندیشه

جامعه هلندی (فلمیش زبان) بلژیک

ساختار آموزشی

حضور در دوره آموزش پیش دبستانی برای کودکان اختیاری بوده واین دوره مختص کودکان سنین (6-5/2) ساله می باشد.این دوره آموزشی کاملاً رایگان بوده و نرخ شرکت کودکان سه ساله 92% و کودکان چهار ساله 97% و کودکان پنج سال و بالا 100% درصد است.همانگونه که ازنام این دوره پیداست، دوره آمادگی برای آموزش ابتدایی به شمار میرود.

اهداف آموزشی

از جمله اهداف کلی آموزش پیش دبستانی می توان به موارد ذیل اشاره نمود:

• پرورش خلاقیتهای ذهنی و تعادل فیزیکی کودکان

• پرورش مهارتهای فکری کودکان

• پرورش مهارتهای ارتباطی و گفتاری کودکان

• پرورش استقلال و خلّاقیت کودکان

در ایالت فلاندر مدارس پیش دبستانی استثنایی ویژه کودکان عقب مانده ذهنی وجسمی نیز وجود دارد.مدارس پیش دبستانی مختلط بوده و دربیشتر موارد به یک مدرسه ابتدایی چسبیده هستند.در بیشتر مدارس پیش دبستانی براساس اندازه مدرسه،کودکان درسه گروه سنی طبقه بندی می شوند وهرگروه به دست یک مربی سپرده می شود.سال تحصیلی مدارس پیش دبستانی مانندمدارس ابتدایی است.دراین قبیل مدارس ارزیابی عمدتاً براساس مشاهدات مربی صورت می پذیرد و کودکان به طورخودکار به کلاس بالاترارتقا مییابند.مراکز مشاوره همگام با یک تیم آموزشی میزان پیشرفت کودکان را مورد بررسی قرار می دهند.

جامعه فرانسه زبان بلژیک

ساختار آموزشی

درجامعه فرانسه زبانان کشور بلژیک آموزش پیش دبستانی یکی ازاجزا ثابت وانفکاک ناپذیر نظام آموزشی است آموزش پیش دبستانی اختیاری، آزاد به صورت مختلط بوده ومختص کودکان سنین 6-2.5 ساله ودر بعضی از موارد استثنایی هقت ساله است. نرخ شرکت در آموزش پیش دبستانی درمیان کودکان سه ساله 95%، کودکان چهار ساله 97% وکودکان5ساله وبیشتر 100%می باشد.آموزش پیش دبستانی دارای یک نقش اجتماعی بوده وموجب آماده سازی کودک برای ورود به دوره آموزش ابتدایی می شود.

اهداف آموزشی

از جمله مهمترین اهداف آموزش پیش دبستانی می توان به موارد ذیل اشاره نمود:

• تقویت قوای ذهنی،روحی وجسمی کودکان

• تقویت مهارتهای فکری وعقلانی کودکان

• تقویت مهارتهای گفتاری وارتباطی کودکان

• تقویت قدرت استقلال وخود اتکایی کودکان

• تقویت قدرت خلاقه کودکان

آموزش پیش دبستانی درکودکستانها که به مدارس ابتدایی وابسته است ارائه می شود.

درهرشبکه آموزشی جامعه فرانسه زبانان کشوربلژیک کودکستانها حضوری فعال دارند. دربیشتر موارد کودکستانها بنا به اندازه خود وبراساس سن کودکان کلاس بندی شده ولی در برخی ازمناطق روستایی که تعداد کودکان برای گروه بندی آنان بر اساس جدول سنی ویژه این دوره کافی نیست.از الگوی خانوادگی یا همان مختلط استفاده می شود.

درمدارس پیش دبستانی برای تشویق کودکان به رشد وپیشرفت روانی،جسمی،هنری،زبانیوعقلانی واجتماعی از فعالیتهالی متنوع استفاده می شود.دردوره پیش دبستانی هیگونه ارزشیابی رسمی صورت نمی پذیرد وکودکان به طور اتوماتیک به کلاس بالاتر ارتقاء پیدا می یابد. هرهفته تحصیلی مدارس پیش دبستانی متشکل ازحدود پنج شیفت صبحگاهی وچهار شیفت عصر گاهی بوده وبعد ازظهرها روزهای چهارشنبه کودکان آزادهستند.سال تحصیلی مدارس پیش دبستانی ازاول سپتامبر آغاز ودر 30 ژوئن به پایان میرسد.علاوه بر تعصیلات رسمی سنتی، مدارس پیش دبستانی یک هفته درماه های فوریه ونوامبر در اعیاد کریسمس وعید پاک تعطیل می باشند.

جامعه آلمانی زبان بلژیک

ساختار آموزشی

در بخش آلمانی زبان بلژیک آموزش پیش دبستانی یاکودکستان یک بخش ثابت ازنظام آموزشی می باشد.این دوره آموزشی کاملاً اختیاری وبدون هزینه بوده ومختص بچه های سنین 6-2.5 سال می باشد.دربرخی از موارد استثنایی برای کودکان بیشتر از7 ساله می باشد کودکان 3 ساله به بالا بیشترین حضوردراین دوره را به خود اختصاص داه اند که این میزان به 95% بالغ می گردد. آموزش پیش دبستانی دارای یک عملکرد اجتماعی ویژه بوده وبرای ورود به آموزش ابتدایی یک دوره آمادگی محسوب می شود.

اهداف آموزشی

اهداف کلی آموزش پیش دبستانی در موارد زیر نهفته است:

• رشد عقلانی وفیزیک وروانی

• توسعه مهارتهای ذهنی

• گسترش برقراری ارتباط با دیگران کودکان

• گسترش استقلال کودکان

• رشد خلاقیت کودکان

آموزش پیش دبستانی درکودکستانها ارائه شده ومعمولاً این قبیل مراکزآموزشی به مدارس ابتدایی چسبیده هستند.همچنین خاطرنشان می شود که درهر سه شبکه آموزشی سابق الذکر، کودکستانها حضوری فعالی دارند.دربیشتر مواقع کودکستانها بنا به اندازه آنها وسن کودکان، کلاس بندی ویا گروهب ندی شده ولی در برخی ازمناطق روستایی که مدارس کوچک به اندازه کافی شاگردی برای گروه بندی در اختیار ندارند،کودکان سنین مختلف را به شکل یک خانواده کلاس بندی می کنند.دراین قبیل کلاسها بیست کودک مشغول فراگیری می شوند.کودکان در کودکستانها تحت نظارت مربیان مهد کودم قرار می گیرند.هرمربی مهد کودک عهده دار یک کلاس ازکودکان شده ولی دربرخی مواقع بنا به مقررات داخلی مهد کودک مربیان کلاسهای مختلف با یکدیگرهمکاری می نمایند.جدول زمانی کودکستانها تغییرپذیر بوده وهیچگونه آموزش رسمی به کودکان داده نمی شود.البته کودکان دراین قبیل مراکزبه انجام فعالیتهال متنوعی نظیر فعالیتهای هنری،ذهنی،زبانی، موسیقیایی وعلمی وادار می شوند.اما به آنان درس رسمی داده نمی شود.همچنین دراین سطح هیچگونه ارزیابی تحصیلی ویا امتحان کتبی ازکودکان بعمل نمی آید وارزیابی عمدتاً بر اساس مشاهدات مربیان مهد ازعملکرد رفتاری کودکان صورت می پذیرد.در این دوره کودکان بدون هیچگونه محدودیتی به کلاس بالاتر ارتقاء می یابند. مراکز PMS همراه با تیم آموزشی مهد کودک میزان درجه بلوغ ورشد فکری وجسمی کودک را ارزیابی قرارمی دهند.کودکان چهارروز ونیم درهفته به مهد کودک رفته ودرسال اول کودکستان، چنانچه والدین آنها مایل باشند، می توانند درشیفت صبحگاهی به مهد کودک بروند. طول دوره تحصیلی کودکستان هماننددوره تحصیلات پایه می باشد که در آن دوماه تعطیلات تابستانی و دو هفته تعطیلات عید کریسمس وجود دارد.

  • تاریخ: یکشنبه , 08 بهمن 1402 (10:48)

تبلیغات متنی