امروز جمعه 11 اسفند 1402

بررسی رابطه بین یادگیری شناختی و فراشناختی بر پیشرفت تحصیلی

0

تعداد صفحات: 35 صفحه

چکیده

فصل اول: کلیات تحقیق

مقدمه

بیان مسأله

اهمیت و ضرورت تحقیق

اهداف تحقیق

اهداف کلی

اهدف جزئی

فرضیات تحقیق

تعاریف نظری متغیرها

راهبردهای فراشناختی

راهبردهای شناختی

پیشرفت تحصیلی

فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه تحقیق

مبانی نظری تحقیق

تعریف راهبردهای یادگیری

راهبردهای شناختی

راهبردهای فراشناختی

راهبردهای یادگیری و رشد

پیشینه تحقیق

فصل سوم: روش تحقیق

روش تحقیق

جامعه آماری

حجم نمونه

ابزار اندازه گیری تحقیق

نتیجه گیری

پیوست ها

پرسشنامه

منابع و مآخذ

خرید و دانلود | 37,000 تومان
تبلیغات متنی