امروز سه شنبه 15 اسفند 1402

بررسی تأثیر سطح سواد والدین بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان

0

تعداد صفحات: 54 صفحه

فصل اول: مقدمات و کلیات

مقدمه

بیان مسأله

اهمیت و ضرورت تحقیق

اهداف کلی تحقیق

اهداف جزئی

فرضیه تحقیق

متغیرهای تحقیق

تعاریف واژه نامه ای و عملیاتی متغیرهای مستقل

تعاریف واژه نامه ای و عملیاتی متغیرهای وابسته

اهمیت ضرورت تحقیق

چرا آموزش و تحصیلات والدین الزامی است؟

فصل دوم: بیشینه تحقیق

بیشینه عملی

مروری بر تحقیقات پیشین در ایران

تحقیقات انجام شده در بعضی کشورها

بیشینه نظری

تأثیر نقش والدین بر رشد و پیشرفت کودکان

نقش وتأثیروالدین-خصوصاً سواد آنها– برپیشرفت تحصیلی کودکان

نقش خانواده در پیشرفت تحصیلی فرزندان

فلسفه سواد آموزی اجتماعی و آگاه سازی

آموختن برای زیستن یا زیستن برای آموختن

توسعه و سواد آموزی

انواع خانواده و تأثیر روش تربیت خانواده بر فرزند

رابطه سواد والدین با اوقات فراغت فرزندان

خانواده و دوران بلوغ فرزندان

خاستگاه های انگیزه پیشرفت

انگیزش و پیشرفت تحصیلی

فصل سوم: روش تحقیق

روش تحقیق

گروه نمونه و روش نمونه برداری

فصل چهارم: نتیجه گیری

نتیجه گیری

پرسشنامه معلمین

پرسشنامه دانش آموز

منابع و مآخذ

خرید و دانلود | 47,000 تومان
تبلیغات متنی