امروز جمعه 11 اسفند 1402

نمونه سوالات فلز کاری

0

بسمه تعالی                                                                       نمونه سوالات فلز کاری

نام و نام خانوادگی:...............

 

  1.   حجم براده ای که قلاویز پیش رو- میان رو- پس رو به ترتیب از قطعه کار بر می دارد؟

الف) 30 درصد – 40 درصد- 30 درصد                                  ب) 35 درصد- 30 درصد- 35 درصد

ج) 55 درصد- 25 درصد- 20 درصد                                     د) 40 درصد- 25 درصد- 35 درصد

 2.  جهت قلاویزکاری در سیستم ایزو ISO قطر مته برابر است با:

الف) D1=d-1.1p               ب) D1=D+p                          ج) D1=d-p                          د) D1=d+1.1p

 3.  متعلقات ماشین تراش عبارتند از:

الف) بستر- سوپرت- چهارنظام- صفحه مرغک

ب) سه نظام- چهارنظام- صفحه مرغک- دستگاه مرغک

ج) میله هادی- میله پیچ­بری- جعبه دنده- سه نظام و چهار نظام

د) هیچکدام از موارد فوق

  4.  رنده داخل تراشی را بایستی:

الف) بلند و در مرکز کار تنظیم نمود                                     ب) حتی­الامکان کوتاه و در مرکز تنظیم نمود

ج) کوتاه و پایین­تر از مرکز تنظیم نمود                                 د) کوتاه و بالاتر از مرکز تنظیم نمود

  5.   زاویه گوه در تیغه اره دستی چند درجه است؟

الف) 30 درجه                    ب) 20 درجه                           ج) 10 درجه                          د) 50 درجه

   6.   هدف از شابرکاری روی قطعات:

الف) ایجاد مقاومت زیاد می­باشد                                          ب) ایجاد فرسودگی سریع می­باشد

ج) افزایش کیفیت سطح و ازدیاد سطح تماس                            د) به اندازه اصلی رساندن قطعه کار

 7.  زاویه رأس مته جهت سوراخکاری برنج، برنز و فولادهای سخت با تیپ H:

الف) 90 درجه              ب) 140 درجه                          ج) 80 درجه                          د) 118 درجه

 8.   قلم ناخنی جهت استفاه در...............می­باشد:

الف) بریدن ورق­ها                                                          ب) درآوردن شیار باریک

ج) قطع کردن لبه­های اضافی                                                 د) قطع کردن فاصله بین سوراخ­ها

  9.   دقت اندازه­گیری زاویه سنج انیورسال که 23 درجه روی ورنیه به 12 قسمت شده:

الف) 5 دقیقه                     ب) 2 دقیقه                             ج) 2 ثانیه                             د) 20 دقیقه

  10. زوایای انحراف آج سوهان های دو آجه چند درجه می باشد؟

الف) زاویه آج زیرین 54 درجه آج رویی 71 درجه                   ب) آج زیرین 30 درجه آج رویی 35 درجه

ج) آج ها با هم برابرند                                          د) آج زیرین 71 درجه عاج رویی 54 درجه

  11.  موارد استفاده سوهان یک آجه چیست؟

الف) برای سوهان کاری فلزات سخت                        ب) برای سوهان کاری فلزات نرم

ج) برای سوهان کاری فلزات متوسط                         د) برای براده برداری فلزات خیلی سخت

 12.  برای سوراخ کاری مواد نرم مانند آلومینیوم - مس زاویه مارپیچ مته چقدر می باشد؟

الف) 35-40 درجه         ب) 16- 35 درجه        ج) 10 – 18 درجه        د) 6- 15 درجه

 13. گام پیچ میکرومترهای میلی متری با دقت  میلی متر چقدر می باشد؟

الف) 5/0 میلی متر         ب) 01/0 میلی متر       ج) 1 میلی متر           د) 5/1 میلی متر

 14. در زاویه سنج انیورسال با دقت 5 دقیقه تقسیمات ورنیه و زاویه سنج چگونه است؟

الف) 20 درجه از زاویه سنج را به 19 قسمت از ورنیه مقایسه نموده

ب) 23 درجه از زاویه سنج را به 12 قسمت از ورنیه مقایسه نموده

ج) 40 درجه از زاویه سنج را به 39 قسمت از ورنیه مقایسه نموده

د) 25 درجه از زاویه سنج را به 12 قسمت از ورنیه مقایسه نموده

  15.  جهت سوراخ کاری آلیاژهای آلومینیوم از چه مواد خنک کننده ای استفاده می شود؟

الف) نفت و گازوئیل                ب) آب صابون                 ج) روغن                    د) آب

    16. برای خارج کردن برقو از داخل سوراخ چگونه باید عمل کرد؟

الف) برقو را  در جهتی که برقوزنی نموده ایم خارج می کنیم

ب) برقو را در جهت خلاف برقو زنی خارج می کنیم

ج) به جنس قطعه کار بستگی دارد

د) به جنس برقو بستگی دارد

 17.  شابرزنی به چه منظور به کار می رود؟

الف) برای زیبایی سطح قطعه کار                                ب) برای صاف و صیقلی شدن سطح

ج) برای دوام قطعه کار در حین حرکت                         د) برای جلوگیری از لرزش

 18. پرگار وسیله ای است برای........

الف) انتقال اندازه    ب) انتقال اندازه و رسم دایره     ج) اندازه گیری داخل بوش ها   د) اندازه گیری قطر خارجی قطعات

  19.  ساعت اندازه گیری (اندیکاتور) وسیله ای است برای.................

  الف) انتقال اندازه                                                             ب) اندازه گیری سطح    

  ج) کنترل و دور نمودن قطعه کار و تعیین اختلاف سطح             د) اندازه گیری شیارها  

 20. دلیل چپ و راست نمودن تیغه اره برای چیست؟

الف) جلوگیری از سر و صدا                                  ب) جلوگیری از گیر کردن اره در داخل قطعه کار

ج) بریدن یکنواخت                                            د) جلوگیری از لرزش

  21. زاویه براده برای قلاویزکاری فلزات سبک (براده بلند) چند درجه می باشد؟

الف) 20- 30 درجه        ب) 10- 15 درجه                  ج) 45- 60 درجه             د) 0- 5 درجه

   22.  جهت قلاویزکاری مهره ای با مشخصات m 5/2*20 در سیستم ISOقطر اولیهء سوراخ یا مته را بدست آورید؟

الف) 5/16 میلی متر           ب) 5/17 میلی متر              ج) 5/18 میلی متر          د) 5/19 میلی متر

 23.  پرچ کاری جزء کدام یک از اتصالات می باشد؟

الف) اتصالات دائم                 ب) اتصالات موقت             ج) اتصالات نیمه موقت        د) اتصالات نیمه دائم

 24.  سرعت برش به کدام یک از عوامل زیر بستگی ندارد؟

الف) قطر قطعه کار                 ب) جنس قطعه کار          ج) مواد خنک کاری             د) جنس ابزار برنده

25. تعداد تیغه های  برقو(لبه های برنده)در برقوهاچند تا  می باشد؟

الف)6تا8                         ب) 8تا 14                           ج)6تا14                                 د) 8تا16

 26. اگر جنس رنده تراشکاری فولاد تندبر و قطر قطعه کار معادل d=30 mm باشد سرعت برش نیز برابر v=30 m/min باشد تعداد دور دستگاه تراش را حساب کنید؟

الف) 273 دور بر دقیقه       ب) 263 دور بر دقیقه            ج) 283 در بر دقیقه         د) 278 دور بر دقیقه

 27.  از سوهان یک آجه برای سوهان­کاری فلزات:

الف) سخت مانند فولاد                                                                 ب) نرم مانند آلومینیوم            

ج) فولادهای ساختمانی                                                            د) چدن یا فولادهای ریخته­گری

28. زاویه سوزن خط­کش برای خط کشی چند درجه است؟

الف) 11 تا 16 درجه                                                             ب) 9 تا 12 درجه

ج) 10 تا 15 درجه                                                               د) 15 تا 20 درجه

 29.  برای بریدن فولاد با سختی متوسط بخصوص لوله ها- فولادهای نرم از تیغه اره:

الف) با 32 دندانه استفاده می­شود                          ب) با 16 دندانه استفاده می­شود

ج) با 22 دندانه استفاده می­شود                            د) با 23 دندانه استفاده می­شود

 30.  قلم لب ­گرد جهت براده برداری:

الف) درآوردن شیارهای باریک                                                  ب) قطع کردن فاصله بین سوراخها

ج) قلم کاری خطوط مستقیم و منحنی در داخل ورقها                     د) قطع کردن لبه­های اضافی

31. زوایای یک قلم دستی بر روی قطعه کار عبارتند از:

الف) زاویه گوه                                                ب) زاویه آزاد- گوه- براده

ج) زاویه تمایل و گوه و براده منفی                        د) زاویه گوه و زاویه تنظیم

32. در یک راستا نبودن تیغه اره و کمان اره و خط برش باعث می­شود:

الف) تیغه اره بشکند                                                   ب) برش کج صورت پذیرد

ج) هنگام کار سر و صدا کند                                          د) موارد الف و ب صحیح است

 33. زاویه مارپیچ مته با تیپ N برای سوراخ­کاری فولاد - فولاد ریخته­گری- چدن کدامیک از موارد زیر صحیح می­باشد.

الف) 13-10                   ب)  40-35                       ج) 15-6                           د)  30-16

34. سرعت برش در برقوکاری در حدود...........

الف)  سرعت برش در سوراخکاری  ب) برابر سرعت برش در سوراخکاری

ج) مقداری کمتر از سرعت برش در سوراخکاری                              د) در حدود  سرعت برش سوراخکاری

35. وزن چکش دستی چقدر می باشد؟

الف) کمتراز 1کیلو گرم         ب)  1تا5/1کیلو گرم           ج)  بالاتر از 2کیلوگرم         د)  3 کیلو گرم

36-در جوشکاری با قوس الکتریکی فاصله نوک الکترود تا قطعه کار چقدر می باشد؟

الف)3میلیمتر          ب)به اندازه قطر الکترود        ج)به اندازه قطر مغزی الکترود       د)4میلیمتر

37-تنظیم آمپر دستگاه جوش به کدام مورد بستگی داردوچقدرمی باشد؟

الف)به قطر مغزی الکترود وبه ازای هر یک میلیمتر 50آمپر  

ب) به قطر مغزی الکترود وبه ازای هر یک میلیمتر 30تا35آمپر

ج) به ضخامت قطعه وبه ازای هر یک میلیمتر 50آمپر        

د) به ضخامت قطعه وبه ازای هر یک میلیمتر 30تا35آمپر      

38-درشعله اکسید نسبت اکسیژن به استیلن چگونه است؟

الف)اکسیژن کمتر است       ب)اکسیژن برابر است     ج)استیلن بیشتر است         د)استیلن کمتر است

39-درجه حرارت حاصل از جوشکاری قوس الکتریکی وجوشکاری گاز به ترتیب چند درجه سانتی گراد است؟

الف)3200-5000            ب)5000-3200               ج)3800-5800             د)2000-8000

40-برجستگی نازکی که در کنار شیار مارپیچ مته ها قرار دارد چه نامیده می شود؟

الف)جان مته                     ب)دنباله مته                   ج)فاز مته               د)راس مته

 

تبلیغات متنی