امروز جمعه 11 اسفند 1402

پرسشنامه سنجش میزان هنجارشکنی دانش آموزان

0

بسمه تعالی

با عرض سلام و خسته نباشید حضور شما پاسخگوی محترم این پرسشنامه بدون ذکر نام پاسخگو و صرفآ جهت انجام کار علمی به انجام می رسد لذا خواهشمند است با پاسخ صحیح خود راهنمای تحقیق ما باشید.

قبلا از همکاری شما متشکریم

شماره پرسشنامه:

محل سکونت شهر / روستا

1- سن شما:

2- جنس شما: ا- پسر 2- دختر

3- مقطع تحصیلی شما:1- اول دبیرستان 2- دوم دبیرستان 3- سوم دبیرستان

4- رشته تحصیلی شما: 1- علوم انسانی 2- علوم تجربی 3- ریاضی – فیزیک 4- فنی – حرفه ای

5- شغل دقیق پدر شما:

6- شغل دقیق مادر شما:

7- میزان تحصیلات پدر شما: 1- بی سواد 2- خواندن و نوشتن 3- ابتدایی 4-زیر دیپلم 5- دیپلم 6- فوق دیپلم 7- لیسانس 8- فوق لیسانس و بالاتر

8- میزان تحصیلات مادر شما: - بی سواد 2- خواندن و نوشتن 3- ابتدایی 4-زیر دیپلم 5- دیپلم 6- فوق دیپلم 7- لیسانس 8- فوق لیسانس و بالاتر

9- میزان درآمد ماهیانه خانواده شما:

10-رابطه شما با والدینتان چگونه است:

بسیار خوب خوب متوسط بد بسیار بد

11-رابطه شما با خواهران و برادرانتان چگونه است:

بسیار خوب خوب متوسط بد بسیار بد

12-رابطه شما با دوستانتان چگونه است:

بسیار خوب خوب متوسط بد بسیار بد

13-رابطه شما با خویشاوندان درجه یک مانند عمو، عمه، خاله، دایی چگونه است:

بسیار خوب خوب متوسط بد بسیار بد

14—از شیوه تدریس معلمانتان تا چه حد رضایت دارید:

کاملآ خیلی زیاد زیاد تا حدودی کم خیلی کم اصلآ


15- از شیوه مدیریت مدرسه خود تا چه حد رضایت دارید:

کاملآ خیلی زیاد زیاد تا حدودی کم خیلی کم اصلآ

16-از میزان امکانات موجود در مدرسه خود تا چه حد رضایت دارید:

کاملآ خیلی زیاد زیاد تا حدودی کم خیلی کم اصلآ

17-از مکان فیزیکی مدرسه خود تا چه حد رضایت دارید:

کاملآ خیلی زیاد زیاد تا حدودی کم خیلی کم اصلآ

18-به نظر من در طول چند سال گذشته سیاست هایی که توسط مسئولین در کشوراجرا شده، چندان به پیشرفت جامعه کمک نکرده است:

خیلی موافقم موافقم تا حدودی موافقم مخالفم خیلی مخالفم

19- به نظر من سیاست های اجرا شده توسط مسئولین شرایطی را به وجود آورده است که غیر قابل تحمل است:

خیلی موافقم موافقم تا حدودی موافقم مخالفم خیلی مخالفم

20- به نظر من شرکت در انتخابات مهم نیست، زیرا هر فرد یا گروهی که سر کار بیاید درصدد حل مشکلات مردم نیست:

خیلی موافقم موافقم تا حدودی موافقم مخالفم خیلی مخالفم

21- مشکلات مالی زندگی را برایم غیر قابل تحمل نموده است:

خیلی موافقم موافقم تا حدودی موافقم مخالفم خیلی مخالفم

22- به نظر من زندگی با مردم جامعه ما قابل تحمل نیست:

خیلی موافقم موافقم تا حدودی موافقم مخالفم خیلی مخالفم

23- به نظر من نیروی انتظامی جز دردسر و مزاحمت برای مردم کاری انجام نمی دهد:

خیلی موافقم موافقم تا حدودی موافقم مخالفم خیلی مخالفم

24- فکر می کنم سرنوشت هر کس از قبل تعیین شده و تلاش فرد در آن تاثیری ندارد:

خیلی موافقم موافقم تا حدودی موافقم مخالفم خیلی مخالفم

25- امروز که هستی خوش باش،‌ فردا را کسی ندیده:

خیلی موافقم موافقم تا حدودی موافقم مخالفم خیلی مخالفم

26- معمولآ برای انجام کارهای شخصی با خانواده ام مشورت نمی کنم:

کاملآ خیلی زیاد زیاد تا حدودی کم خیلی کم اصلآ

27- شبها را تا هر وقت بخواهم بیرون از خانه می مانم و هیچ محدودیتی ندارم:

کاملآ خیلی زیاد زیاد تا حدودی کم خیلی کم اصلآ

28- اگر جایی احساس کنم به من ظلم شده نیاز نمی بینم به مراجع قانونی مراجعه کنم خودم با زور هم که شده حق خود را می گیرم:

کاملآ خیلی زیاد زیاد تا حدودی کم خیلی کم اصلآ

29- تا چه حد احساس نا امیدی می کنید:

کاملآ خیلی زیاد زیاد تا حدودی کم خیلی کم اصلآ

30- تا چه حد احساس خجالتی می کنید:

کاملآ خیلی زیاد زیاد تا حدودی کم خیلی کم اصلآ

31-تا چه حد احساس اضطراب می کنید:

کاملآ خیلی زیاد زیاد تا حدودی کم خیلی کم اصلآ

32- تا چه حد احساس عدم پذیرش از سوی دیگران می کنید:

کاملآ خیلی زیاد زیاد تا حدودی کم خیلی کم اصلآ

33- تا چه حد احساس می کنید دیگران قابل اعتماد نیستند:

کاملآ خیلی زیاد زیاد تا حدودی کم خیلی کم اصلآ

34- تا چه حد احساس می کنید دیگران به قولشان عمل نمی کنند:

کاملآ خیلی زیاد زیاد تا حدودی کم خیلی کم اصلآ

35- تا چه حد احساس می کنید دیگران به قوانین احترام نمی گذارند:

کاملآ خیلی زیاد زیاد تا حدودی کم خیلی کم اصلآ

36- تا چه حد معتقدید که جهان آخرت وجود ندارد:

کاملآ خیلی زیاد زیاد تا حدودی کم خیلی کم اصلآ

37- تا چه حد معتقدید که باور به دین و مذهب سبب خوشبختی نمی شود:

کاملآ خیلی زیاد زیاد تا حدودی کم خیلی کم اصلآ

38- تا چه حد معتقدید که رعایت اصول اخلاقی سبب خوشبختی نمی شود:

کاملآ خیلی زیاد زیاد تا حدودی کم خیلی کم اصلآ

39- تا چه حد قبول دارید خرید و فروش مواد مخدر غیر مجاز نیست:

کاملآ خیلی زیاد زیاد تا حدودی کم خیلی کم اصلآ


40- در منزل شما چه کسی یا کسانی بیشترین قدرت تصمیم گیری را در امور منزل دارند:

الف- همه اعضاء خانواده به یک اندازه قدرت تصمیم گیری داردند

ب- پدر و مادر به یک اندازه بیشتر از سایر اعضاء خانواده قدرت تصمیم گیری دارند

ج- پدر بیشتر از سایر اعضاء خانواده قدرت تصمیم گیری دارد

د- مادر بیشتر از سایر اعضاءخانواده قدرت تصمیم گیری دارد

ه- فرزندان بیشتر از سایر اعضاءخانواده قدرت تصمیم گیری دارند

41- در طول شش ماه گذشته به ترتیب اولویت کدام یک از اعمال ذیل را انجام داده اید (سه مورد ذکر شود)

سرقت تخریب اموال مدرسه درگیری و پرخاشگری فرار از مدرسه غیبتهای مکرر غیر مجاز داشتن عکسهای میتذل و کتابهای غیر اخلاقی استعمال دخانیات و مواد مخدر بی احترامی به معلم و مسئولین مدرسه داشتن رابطه غیر اخلاقی با همجنس و غیر همجنس پوشش و آرایش نامناسب

سایر (ذکر شود)

تبلیغات متنی