امروز شنبه 12 اسفند 1402

تبیین رابطه سرمایه اجتماعی با هویت اجتماعی مهاجران

0

فائزه کاظمی فرد

تحلیل پایان نامه

موضوع پایان نامه: تبیین رابطه سرمایه اجتماعی با هویت اجتماعی مهاجران

پژوهشگر: ابراهیم معظمی گودرزی

پس از بیان مقدمه و بیان موضوع،بیان مسئله مطرح شد که به شرح مسئله پرداخت.بدین گونه که در کشورهای جهان سوم،سرمایه های اجتماعی می تواند تا حدی کاستی های منابع اقتصادی را بپوشاند.سپس از نظریه ی دو نظریه پرداز برای بیان ارزش های اجتماعی و ارتباط سرمایه های اجتماعی با این ارزش ها استفاده کرده است.

در مبانی نظری تحقیق،تعاریفی از سرمایه های اجتماعی، اعتماد متقابل و شعاع اعتماد گنجانده شده است.

پس از آن،ادبیات تحقیق،و اهداف تحقیق که شامل یک هدف کلی و 6 هدف اختصاصی بود،نوشته شد.

فرضیه های تحقیق شامل 6 بند است.

متغیر مستقل سرمایه های اجتماعی و متغیر وابسته هویت اجتماعی در نظر گرفته شد.

جامعه آماری،مهاجران داخلی در ناحیه 2 منطقه 16 شهر تهران که شامل1300 خانوار است.

واحد آماری افراد سرپرست خانوارها در نظر گرفته شده است.

روش نمونه گیری روش تصادفی ساده و حجم نمونه از فرمول کوکران بدست آمده است.

روش جمع آوری داده ها تلفیقی از روش های تطبیقی،کمی و کیفی است.در روش کمی از نمونه گیری تصادفی و مصاحبه های ساختار یافته استفاده شده است.

در مطالعه ی تطبیقی شاخص های رفاه اقتصادی مهاجران ارزیابی می شود و در مطالعه ی کیفی از روش های نمونه گیری وابزارهایی مانند نمونه کاوی،مطالعه اسناد،مصاحبه و مشاهده استفاده می شود.در روش جمع آوری داده ها از تکنیک پرسشنامه که با توجه به متغیرهای مورد نظر از آزمون های سنجش نگرش از طریق طیف لیکرت استفاده شده است.

جهت اطمینان از روایی اعتبار سوالات پرسشنامه،از روش پیش آزمون pre-test استفاده شده است.

در قسمت تجزیه و تحلیل برای سنجش متغیرهای تحقیق از نرم افزار SPSS و با استفاده از آمار توصیفی و استنباطی استفاده شده است.

بررسی رابطه بین متغیرها از طریق آزمون های آماری ضریب همبستگی پیرسون، CHI_SQURE و تحلیل واریانس آزمون F انجام شده است.

در پایان پس از ذکر پیشنهادات و محدودیت های تحقیق، منابع تحقیق نیز ذکر شده است.

تبلیغات متنی