امروز سه شنبه 15 اسفند 1402

مقایسه سقف های کرمیت و تیرچه بلوک معمولی

0


مقایسه سقف های کرمیت و تیرچه بلوک معمولی 

•  عدم نیاز شمع بندی در زیر سقف در سقف های کرمیت نسبت به سقف های تیرچه بلوک معمولی
•  امکان بتن ریزی همزمان طبقات به دلیل عدم نیاز به شمع بندی در سقف های کرمیت
•  کاهش زمان اجرا به دلیل عدم نیاز به شمع بندی بر خلاف سقف های تیرچه بلوک معمولی
•  بازگشت سریع سرمایه به علت افزایش سرعت اجرا
•  حذف هزینه های مربوط به شمع گذاری
 تبلیغات متنی