امروز جمعه 11 اسفند 1402

پرسشنامه سنجش مهارتهای تدریس معلمان

0

ردیف

مهارت‌های تدریس

حداکثر امتیاز

امتیاز کسب‌شده

ملاحظات

1

مهارت در شروع کلاس درس (نام خدا، شروع با نشاط، حدیث، پیام روز، مناسبت و …)

2

2

مهارت در حضور و غیاب و بررسی وضعیت عمومی دانش‌آموزان

2

3

مهارت در بررسی تکالیف و فعالیت‌های آموزشی قبلی دانش‌آموزان

3

4

مهارت در ارزشیابی تشخیصی (ارزشیابی ورودی) پیش نیازهای درس جدید

6

5

مهارت در ایجاد انگیزه برای ورود به درس جدید

5

6

مهارت در تشریح و بیان درس جدید

8

7

مهارت در کسب مشارکت دانش‌آموزان در فرآیند یادگیری (کار گروهی در کلاس)

5

8

مهارت در تداوم بخشیدن به توجه دانش‌آموزان

5

9

مهارت در کنترل فعالیت‌های دانش‌آموزان در کلاس (تمرکز بر فعالیت دانش‌آموزان)

5

10

مهارت در کاربرد افزارهای آموزشی (تخته سیاه، پروژکتور، مواد و وسایل نمایشی و …)

6

11

مهارت در پرسش کردن از دانش‌آموزان (انواع پرسش‌ها در فرآیند یادگیری)

5

12

مهارت در هدایت دانش‌آموزان برای پاسخ‌دهی به پرسش‌های مطرح شده در کلاس درس

4

13

مهارت در پاداش‌دهی، تشویق و نمره‌دهی به موقع به دانش‌آموزان فعال و پاسخ‌دهنده

5

14

مهارت در کاربرد تن صدا (صحبت کردن) و آداب سخن گفتن

4

15

مهارت در کاربرد علایم غیر کلامی (حرکات دست و حالات چهره)

5

16

مهارت در دادن فرصت سؤال کردن به دانش‌آموزان (فرصت یادگیری)

5

17

مهارت در جمع بندی نهایی درس به وسیله‌ی دانش‌آموزان

6

18

مهارت در ارزشیابی پایانی (ارزشیابی خروجی)

6

19

مهارت در توجه به تفاوت‌های یادگیری دانش‌آموزان (تفاوت‌های فردی)

4

20

مهارت در برنامه‌ریزی تدریس (داشتن طرح درس، زمان‌بندی تدریس و اجرای آن)

4

21

مهارت در تعیین تکلیف مناسب برای تداوم یادگیری

3

22

مهارت در اختتام کلاس درس (ذکر دعا، صلوات، شعر و...)

2

نام و نام خانوادگی ارزیاب، تاریخ و امضاء:

جمع کل امتیاز:

100

جمع امتیاز کسب شده به عدد:

جمع امتیاز کسب شده به حروف:

تبلیغات متنی