امروز جمعه 11 اسفند 1402

پروژه مالی حسابداری شهرداری

0

تعداد صفحات: 70 صفحه

فصل اول

خصوصیات حسابداری شهرداری

روش حسابداری

روش نگهداری حسابها

بودجه

تهیه وتنظیم بودجه

فصل دوم

تعاریف

حسابهای عمومی (با مانده بدهکار)

حسابهای عمومی (با مانده بستانکار)

بستانکاران

بانک /صندوق

پیش پرداخت وعلی الحساب

تنخواه گردان

تامین اعتبار

فصل سوم

طبقه بندی عملیات

طبقه بندی هزینه ها

انواع درآمد

وام دریافتی وسایرمنایع اعتبار

استقراض ازیک حساب برای استفاده درحساب دیگر

سپرده هاووجوه امانی

فصل چهارم

دارائیهای جاری

دارائیهای ثابت

عملیات مربوط به خرید دارائی ثابت

فروشزائل کردنحذف دارائی ثابت

مشارکت یاسرمایه گذاری دربخش خصوصی وعمومی

بدهی های جاری

فصل پنجم

عملیات مربوط به بستن حسابها درشهرداریها

بستن حساب تنخواه گردان پرداخت

بستن حساب تنخواه گردان حسابداری

تعدیلات یا اصلاحات

بستن حسابهای اعتباری (بودجه ای)

بستن حسابهای موقت

گزارشهاوصورتحسابهای مالی

صورتحساب مازاد

ترازنامه

صورت پیش بینی وضعیت صندوق و بانک

منابع

خرید و دانلود | 45,000 تومان
تبلیغات متنی