امروز یکشنبه 26 فروردین 1403

پرسشنامه تصور از خود بک

0

تعداد صفحات: 5 صفحه

تعداد گویه ها: 25 گویه

روش نمره گذاری و تفسیر

پایایی و روایی دارد

خرید و دانلود - 7000 تومان
تبلیغات متنی