امروز جمعه 11 اسفند 1402

تدوین مدل در sem

0

تدوین مدل
تدوین مدل شامل به کار بردن کلیه‌ی نظریه های مرتبط، پژوهش ها و اطلاعات در دسترس و طرح مدل نظری است. بنابراین قبل از هر نوع جمع آوری داده و تحلیل، پژوهشگر مدلی را تدوین می کند که به نظر می رسد داده های واریانس کواریانس حاصل از مشاهدات، آن را تایید کند. به بیان دیگر تدوین مدل تصمیم دراین باره است که کدام متغیرها در مدل نظری قرار گیرند و با هم چگونه ارتباط داشته باشند. بنابراین تدوین مدل باید بر مبنای دانش نظری و تجربی پیشین بنا شود. تدوین مدل شامل تعیین همه روابط و پارامترها در مدلی است که محقق آنها را در نظر دارد. یک مدل هنگامی به خوبی تدوین شده است که مدل واقعی جامعه با مدل نظری فرض شده سازگار باشد. به عبارت دیگر ماتریس کواریانس نمونه ای به صورت بسنده ای بوسیله‌ی مدل نظری تحت آزمون باز تولید شود. بنابراین هدف پژوهشگر کاربردی تدوین بهترین مدل ممکنی است که ماتریس کواریانس نمونه ای را تولید کند. ماتریس کواریانس نمونه ای مشتمل بر برخی زیر ساخت هایی است که در مدل نظری ناشناخته است و هدف تحقق مدلی است که نزدیکترین برازش را با ساختار کواریانس نمونه ای دارا باشد.
حذف متغیرهای مهم یا شمول متغیرهای غیر مهم منجر به تولید مدل های نظری بد تدوین شده، می شود که نتیجه ی آن برآورد اریب نتایج است. این اریبی به عنوان خطای تدوین شناخته می شود. برخی روش ها برای کاهش خطای تدوین استفاده می شود تا جایی که مدل تدوین شده قابل قبول ارزیابی شود. این روش ها در قسمت اقتصاد مدل توضیح داده می شود.

تبلیغات متنی