امروز شنبه 01 اردیبهشت 1403

بررسی نقش معلم تربیت بدنی در رشد و باورهای دانش آموزان

0

تعداد صفحات: 12 صفحه

مقدمه

فصل اول: کلیات

طرح مسئله

هدف تحقیق

اهمیت تحقیق

سؤالات تحقیق

فصل دوم: ادبیات تحقیق

تعریف متغیرها

دبیر یا معلم تربیت بدنی

مکان مناسب برای ورزش

مروری بر تحقیق های انجام شده

فصل سوم: روش شناسی

روش اجرا

جامعه ی مورد مطالعه

نمونه و شیوه ی نمونه گیری

ابزار اندازه گیری

روش آماری

فصل پنجم: تفسیر نتایج

تفسیر نتایج کلی

نتیجه ی فرایض

پیشنهادها

منابع تحقیق

خرید و دانلود | 21,000 تومان
تبلیغات متنی