امروز سه شنبه 04 اردیبهشت 1403

پاورپوینت تجزیه و تحلیل انحرافات عوامل بهای تمام شده

0

تعداد صفحات: 26 صفحه

انحرافات سهم بازار

انحرافات اندازه بازار

انحراف اندازه و سهم بازار

بخش سوم تجزیه و تحلیل سود اوری مشتری

تجزیه و تحلیل در امد مشتری

هدفتشریح دلایل تفاوت در درامد مربوط به مشتریان یک محصول

تجزیه و تحلیل هزینه مشتری

هزینه مشتری در سطح واحد محصول

در سطح دسته محصول

هزینه های پشتیبانی مشتری

هزینه های شبکه توزیع

هزینه های پشتیبانی توزیع

هزینه های مشتری

تهیه گزارش سود اوری مشتری

تحقیقهای پیمایشی درباره شیوه عمل شرکتها

کاربرد های تجزیه و تحلیل سودآوری مشتری به شرح زیر دسته بندی شده بود

جلوه های سود آوری مشتری

مساله

مطلوبست

حل

خرید و دانلود | 35,000 تومان
تبلیغات متنی