امروز دوشنبه 27 فروردین 1403

اشتباه های املایی دانش آموزان

0
برای جبران اشتباه های املا تنها یک راه، آن هم چند بار ازروی آن بنویس وجود ندارد.بلکه با توجه به موقعیت و کشش دانش آموزان و امکانات از راه های متعددی می توان بهره جست تا مشکل املا مرتفع گردد. در ذیل تکالیفی را که به دانش آموزان باید بدهیم تا در درس املا به پیشرفت نائل گردند توصیه می گردد.
1- از روزنامه حروفی را که اشتباه املایی می باشد پیدا نموده و بنویس.
2- کلمه هایی را که اشتباه نوشته ای با خمیر بازی بساز.
3- با انگشتان خود و با استفاده از رنگ گواش کلمه هایی را که اشتباه نوشته ای بنویس.
4- کتاب داستانی انتخاب کن و کلمه هایی را که اشتباه نوشته ای پیدا کن و بنویس.
5- با کلمه ایی که اشتباه نوشته ای جمله بساز.
6- کلمه هایی را که اشتباه نوشتی پیدا کن و در دفترت بنویس و درست آن را با رنگ دیگری بنویس.
7- ظرفی را پر از آب بکن و با انگشت خود درست کلمه ها را بنویس.
8- با دانه های لوبیا، نخود، سنگ ریزه و... کلمه هایی را که درست ننوشتی به صورت صحیح بنویس، بعد آن دانه ها را بشمار.
9- کلمه هایی را که اشتباه نوشتی روی آن خط بکش و درست آن را با رنگ دیگری بنویس.
10- کلمه هایی را که اشتباه نوشتی پیدا کن و با یک چوب روی خاک یا شن بنویس.
11- کلمه هایی را که اشتبه نوشتی برعکس بنویس بعد در آینه بخوان.
12- کلمه هایی را که درست ننوشتی بنویس و زیر لیوان بگذارآیا می توانی آن را بخوانی؟
13- از اشتباه های املایی به دانش آموزان املا بگو.
14- کلمه هایی را که اشتباه نوشتی در هوا با انگشتانت بنویس.
15- کلمه هایی را درست ننوشتی دریک جدول بنویس، بعد زیر آنیک جدول بکش و درست آن ها را بنویس کدام حرف را اشتباه نوشته ای؟
16- با کلمه هایی که اشتباه نوشتی بازی بکن.یکی از کلمه هارا انتخاب کن و با آن جمله بساز و کلمه های دیگر را جایگزین کن و ببین جمله ی جدید معنی دارد؟
17- از متن درس به بزرگ تر ها املا بگو و تصحیح کن.
18-کلمه هایی را که اشتباه نوشتی روی کارت هایی بنویس و با آن ها جمله بساز (شفاهی).
محمد چندری، کارشناسی ارشد برنامه ریزی درسی

تبلیغات متنی