امروز سه شنبه 28 فروردین 1403

گزارش کارآموزی سازمان تأمین اجتماعی

0

تعداد صفحات: 25 صفحه

معرفی سازمان تامین اجتماعی

چارت سازمان تامین اجتماعی

خدمات سازمان

تاریخچه سازمان تامین اجتماعی

دفتر نظارت و ارزشیابی امور استانها

اساسنامه صندوق تامین اجتماعی

اساسنامه صندوق تأمین اجتماعی

ارکان صندوق به شرح زیر است:

شرح وظائف کلی معاونت فنی و درآمد

شرح وظائف کلی معاونت اداری و مالی

شرح وظائف کلی معاونت اقتصادی و برنامه ریزی

شرح وظائف کلی معاونت حقوقی و امور مجلس

شرح وظائف کلی معاونت درمان

آیین نامه استخدامی کارکنان

فصل اول – کلیات

فصل سوم – حقوق و مزایای مستخدمین ثابت

فصل چهارم – امور رفاه

فصل پنجم – تکالیف عمومی مستخدمین

فصل ششم – حقوق استخدامی مستخدمین

فصل هشتم – تطبیق وضع مستخدمین با مواد این آئین نامه

پیشنهادات

خرید و دانلود - 33000 تومان
تبلیغات متنی