امروز شنبه 01 اردیبهشت 1403

گزارش کارآموزی مدیریت

0

تعداد صفحات: 25 صفحه

مقدمه

برنامه ریزی

اهمیت و ضرورت برنامه ریزی جامع در سازمان

تکنیکهای برنامه ریزی

برنامه ریزی نیروی انسانی

روش تجزیه و تحلیل هدفها و فعالیتها

روش نرخ روند

سازماندهی

الگوهای جدید ساخت سازمانی

کنترل و نظارت در سازمان

طراحی سیستم کنترل

هدایت و انگیزش

خرید و دانلود - 33000 تومان
تبلیغات متنی