امروز سه شنبه 04 اردیبهشت 1403

بررسی محرومیت قاتل از ارث

0

تعداد صفحات: 73 صفحه

کار تحقیقی 1 با موضوع مدنی

موضوع: محرومیت قاتل از ارث

چکیده

مقدمه

بخش اول: ماهیت حقوقی ارث

فصل اول: مفهوم شناسی

مبحث اول: مفهوم ارث و ترکه در قانون مدنی

مبحث دوم: زمان تحقق ارث

فصل دوم: موجبات ارث و شرایط آن

مبحث اول: موجبات ارث

گفتار اول: قرابت نسبی

گفتار دوم: قرابت سببی

گفتار سوم: اجتماع اسباب

مبحث دوم: شرایط ارث

گفتار اول: وجود وارث

گفتار دوم: اهلیت و صلاحیت تملک میراث

بخش دوم: موانع ارث

فصل اول: موانع ارث در قانون و فقه

فصل دوم: محرومیت قاتل از ارث

مبحث اول: شرایط تحقق حرمان

مبحث دوم: آثار تحقق حرمان

فصل دوم: قلمرو حکم حرمان

مبحث اول: قتل حاجب

مبحث دوم: قتل موصی

نتیجه گیری

فهرست منابع

خرید و دانلود - 57000 تومان
تبلیغات متنی