امروز شنبه 01 اردیبهشت 1403

اختلاف بازپرس و دادستان در هر دو قانون

0

تعداد صفحات: 36 صفحه

چکیده

مقدمه

تفاوت های دادستان و بازپرس

مقامات دادسرا

معاونین دادسرا

بازپرس و دادیار

رسیدگی در دادگاه جزایی

نیاز بازپرس به نظر دادستان

موارد مقاومت بازپرس دربرابر دادستان

موارد تبعیت بازپرس از دادستان

ابهام قانون

وظایف و اختیارات دادستان

اختیارات و وظایف بازپرس

اقدامات بازپرس و دادستان پس از ختم تحقیقات

نقش بازپرس و دادستان در توصیف جرم

نتیجه گیری

فهرست منابع

خرید و دانلود - 39000 تومان
تبلیغات متنی