امروز پنجشنبه 10 فروردین 1402

سبک های زندگی از دیدگاه آدلر

0

آدلر چهار سبک زندگی را مطرح می کند:

تیپ سلطه جو

تیپ گیرنده

تیپ دوری جو

تیپ مفید به حال جامعه

تیپ سلطه جو:تیپ اول،نگرش سلطه جویانه یا حاکم را با آگاهی اجتماعی ناچیز نشان می دهد.چنین فردی بدون توجه به دیگران رفتار می کند.نوع افراطی این تیپ به دیگران حمله کرده و آزارگر،بزهکار،یا جامعه ستیز می شود.نوع کمتر خطرناک این تیپ الکلی،معتاد به مواد مخدر شده یا دست به خودکشی می زند،آنها باور دارند با حمله کردن به خودشان،به دیگران صدمه می زنند.

تیپ گیرنده:تیپ گیرنده(که از نظر آدلر رایج ترین تیپ است)توقع دارد دیگران اسباب رضایت آنها باشند و بنابراین به دیگران وابسته می شود.

تیپ دوری جو:تیپ دوری جو برای روبرو شدن با مشکلات زندگی تلاش نمی کند.افراد دارای این تیپ با دوری جستن از مشکلات،از احتمال شکست اجتناب می کنند.

این سه تیپ برای مقابله کردن با مشکلات زندگی روزمره آمادگی ندارند.انها نمی توانند با دیگران همکاری کنند و تضاد بین سبک زندگی آنها و دنیای عملی،رفتار نابهنجار را به بار می آورد که به صورت روان رنجوریها و روان پریشی ها جلوه گر می شود.آنها فاقد چیزی هستند که آدلر علاقه ی اجتماعی می نامد.

تیپ مفید به حال جامعه:تیپ مفید به حال جامعه با دیگران همکاری کرده و مطابق با نیازهای آنها عمل می کند.این افراد در چارچوب کاملا رشد یافته ی علاقه ی اجتماعی با مشکلات مقابله می کنند.

آدلر به طور کلی با طبقه بندی یا تیپ بندی افراد به این صورت مخالف بود و اظهار داشت که این چهار سبک زندگی را صرفا برای مقاصد آموزشی مطرح کرده است.او به درمانگران هشدار داد که از اشتباه گماردن افراد در طبقاتی که با هم متناقض هستند پرهیز کنند.

منبع: سیدمحمدی، یحیی، (تالیف:دوان شولتز، سیدنی الن شولتز)، نظریه های شخصیت، نشر ویرایش، 1391