امروز شنبه 01 اردیبهشت 1403

عوامل موثر کشف سرقت وسائط نقلیه

0

تعداد صفحات: 38 صفحه

چکیده

سوالات تحقیق

فرضیه تحقیق

اهداف تحقیق

روشهای تحقیق

فصل دوم: جرم شناسی سرقت، عوامل ارتکاب سرقت

مبحث اول: جرم شناسی سرقت

گفتار اول: تاریخچه وانواع سرقت وسارقین.

بند اول: تاریخچه سرقت

بند دوم: انواع سرقت

بند سوم: دسته بندی سارقین

بند چهارم: آثار و پیامدهای سرقت

گفتار اول: عوامل موثر در ارتکاب سرقت

عامل اقتصادی

عامل سیاسی – اجتماعی

گفتار دوم: تعریف سرقت

بند اول: تعریف سرقت از بعد لغوی

بند دوم: تعریف سرقت از بعد فقهی

بند سوم: تعریف حقوقی سرقت

فصل سوم: سرقت های حدی و سرقتهای مسلحانه و راهزنی

مبحث اول: سرقتهای حدی

گفتار اول: شرایط حد سرقت

گفتار دوم: راههای ثبوت سرقت و شرایط اجرای حد

بند دوم: شرایط اجرای حد

بند سوم: حد سرقت در اسلام

مبحث دوم: سرقتهای مسلحانه وراهزنی

گفتار اول: ارکان سرقت مسلحانه وراهزنی

بند اول: رکن قانونی جرم سرقت مسلحانه وراهزنی

بند دوم: رکن مادی سرقت مسلحانه و راهزنی

بند سوم: رکن معنوی

بند اول: مفهوم افساد در قرآن و لغت

بند دوم: افساد فی الارض در کلمات فقها

بند سوم: افساد فی الارض در قوانین موضوعه

گفتار سوم: آئین دادرسی سرقت مسلحانه و راهزنی

بند اول: مرجع رسیدگی برای رسیدگی.

بند دوم: راههای اثبات سرقت مسلحانه و راهزنی

اقرار

فصل چهارم:عوامل موثردر کشف سرقت وسائط نقلیه

مبحث اول: نحوه کشف سرقت

گفتار اول: کشف سرقت

بند اول: بررسی آمار سرقت

بند دوم: نحوه برخورد مقام قضایی در برخورد با سارقین

مبحث دوم: نقش عوامل اجتماعی سرقت

گفتار اول: عوامل موثر درافزایش سرقت

گفتاردوم: پیشگری ومقابله با سرقت

نتیجه گیری

منابع و ماخذ

کتب فارسی

خرید و دانلود - 39000 تومان
تبلیغات متنی