امروز دوشنبه 27 فروردین 1403

گزارش کار کنترل و گواهی بذر

0

تعداد صفحات: 20 صفحه

شاخه: کشاورزی

فهرست آزمایشات

اندازه گیری رطوبت بذر

مطالعه ی روند جذب آب در بذور در حین جوانه زنی و مقایسه ی این روند در بذور زنده و مرده.

تست جوانه زنی بذر گندم و آشنای با جوانه های طبیعی وغیر طبیعی

تست سیدلینگ(آزمون رشد گیاهچه)

اندازه گیری وزن هزار دانه ی بذر گلرنگ

اندازه گیری وزن هکتولیتر گلرنگ

محاسبه ی خلوص بذر جو

در این آزمایشات سعی شده که در هر کدام به مقدمه،روش کار،وزن نمونه،محاسبات و نتیجه گیری بپردازیم.

خرید و دانلود - 23000 تومان
تبلیغات متنی