امروز سه شنبه 28 فروردین 1403

گزارش کار شیمی فیزیک 1

0

تعداد صفحات: 37 صفحه

آزمایشهای:

اندازه گیری حجم های مولی جزیی در یک محلول

گرمای انحلال و خنثی شدن اسید وبازها

تعیین گرمای انحلال پتاسیم نیترات

تعیین گرمای ذوب مولی نفتالین

تعیین ثابت تعادل استری شدن

تعیین وزن مولکولی به وسیله نزول نقطه انجماد

تعادل مایع – جامد در سیستمهای دو جسمی

نمودار فاز برای سیستم های سه جزیی

خرید و دانلود - 39000 تومان
تبلیغات متنی