امروز جمعه 11 اسفند 1402

مقایسه آموزش و پرورش آمریکا

0

ساختار آموزشی

آموزش پیش دانشگاهی

آموزش پایه

سن آغاز دوره: 7 سال

سن اتمام دوره: 16 سال

آموزش پیش دبستانی

الف) مهد کودک

ب) کودکستان

ج) مراکز مراقبتی کودکان

مدت دوره: 2 سال

بین سنین 4 تا 6 سال

آموزش ابتدایی

مشتمل بر پایه های تحصیلی 1 – 3 یا 1 – 4

بین سنین6 تا 10 سال

مدارک اعطایی:

روال اعطای مدرک فرق می کند.هیچگونه استانداردی وجود ندارد. مدارک زمانی که نیاز برای ورود به مدرسه راهنمایی وجود داشته باشد، اعطا می شوند.

آموزش ابتدایی

مشتمل برپایه های تحصیلی1 – 5

مدت دوره: 5 سال

بین سنین 6 تا 11سال

مدرک اعطایی:

روال اعطای مدرک متفاوت است. هیچگونه استانداردی وجود ندارد. مدارک زمانی که نیاز به ورود در مدرسه راهنمایی باشد، اعطاء می شوند.

آموزش و پرورش در ایالات متحده امریکا در سه سطح مدیریتی سازماندهی شده است:

. دوره پیش دبستانی و ابتدایی

. دوره متوسطه

. دوره تکمیلی

آموزش حرفه ای در سطح متوسطه و بعد از متوسطه مورد بررسی قرار می گیرد.

آموزش ابتدایی

ساختار آموزشی

مقطع آموزش ابتدایی مدت زمان 8- 6 سال طی رده های سنی14-6سال به طول می انجامد.

هدف اصلی برنامه های آموزش ابتدایی کسب مهارتها، دانش و گرایشهای مثبت و اساسی توسط دانش آموزان و تأکید بر رشد فردی آنان با توجه به نیازها وتوانائیهای فردی می باشد.مقطع آموزش ابتدایی اجباری بوده و به صورت رایگان به دانش آموزان ارائه می گردد.در مدارس ابتدایی طبق آمارسال 1995 نسبت معلمین به دانش آموزان بر 1/19 به1 در مدارس دولتی و7/16به 1درمدارس خصوصی بالغ می گردد.

برنامه های آموزشی

موضوعات محوری برنامه های آموزش ابتدایی عبارتند از: زبان انگلیسی، متون قرائتی، مهارتهای زبانی، آمار / ریاضیات، مطالعات اجتماعی / تاریخ و علوم

مدت زمان ارائه دروس هفتگی

حداقل میزان ساعت کلاسی طی 4 سال اول دوره ابتدایی

تبلیغات متنی