امروز سه شنبه 04 اردیبهشت 1403

بهزیستی آذربایجان شرقی

0

تعداد صفحات: 45 صفحه

مقدمه

تاریخچه

پیام سازمان

منشور اخلاقی سازمان بهزیستی

چارت سازمانی

نیروی انسانی

معاونت ها

وظایف معاونت ها

معاونت امور توانبخشی

ابعاد توانبخشی

معاونت پشتیبانی و منابع انسانی

معاونت امور فرهنگی و پیشگیری

واحد پیشگیری از آسیبهای اجتماعی

برنامه آموزش مهارتهای زندگی

محتوای آموزش

برنامه آموزش پیش از ازدواج

محتوای آموزشی

طرح آموزش زندگی خانواده (FLE)

واحد مشاوره وخدمات روانشناختی

دفتر مشاوره وخدمات روانشناختی

تعریف مشاوره

واحد پیشگیری از معلولیتها

مشخصات پایگاههای آمبلیوپی استان آذربایجان شرقی در سال 1386

واحد پیشگیری و امور اعتیاد

مرکز گذری کاهش آسیب

معاونت امور فرهنگی و اشتغال

تاریخچه مشارکت در سازمان بهزیستی

آئین نامه ها و دستورالعمل ها

نظام بررسی پیشنهادات بهزیستی استان آذربایجان شرقی

اهداف و سیاستهای اجرایی نظام پیشنهادات در سازمان بهزیستی

همراه با چارت، جدول و تصاویر

خرید و دانلود - 43000 تومان
تبلیغات متنی