امروز شنبه 01 اردیبهشت 1403

نقشه برداری زمینی

0

تعداد صفحات: 30 صفحه

نقشه برداری مسطح

مساحی Geodetic Surveying

کلیات به جزئیات

مقیاس

سطح مبنا

شبکه بندی نقشه

ترازیابی

سطح تراز مبنا

روش های کاربردی در نقشه برداری

اندازه گیری مسافت

طریقه اندازه گیری

اندازه گیری مسافت با تاکئومتر در مناطق مسطح

روش کار در اندازه گیری مسافت

محاسبه فاصله افقی و اختلاف ارتفاع بین دو نقطه در زمینهای شیبدار

سیستم های پارالاکتیک

اندازه گیری مسافت با استفاده از طریقه الکترونیکی

تلورومتر Telluremeter

ژئودیمتر Geodimeter

ترازیابی

روش تعیین اختلاف ارتفاع بین دو نقطه بوسیله ترازیابی

موارد استفاده ترازیابی

نمایش فرم زمین به وسیله نقاط رقوم دار

نقشه برداری با زنجیر Chain Surveying

برداشت عوارض

تعیین زاویه با تئودولیت، سر زمین

استقرار تئودولیت در ایستگاه (قائم نمودن محور اصلی)

اندازه گیری زوایای بین دو امتداد (زوایای سمتی)

روش کوپل

طریقه کوپل

اندازه گیری زاویه یک امتداد با شمال مغناطیسی

اندازه گیری زوایای ارتفاعی (زاویایی که در صفحه قائم قرار دارند)

طرز تعیین فاصله سمت الراسی تعیین Z

پس از دوران مضاعف

خرید و دانلود - 35000 تومان
تبلیغات متنی