امروز جمعه 11 اسفند 1402

پروژه مالی سیستم انبارداری شرکت شهد ایران

0

تعداد صفحات: 32 صفحه

مقدمه

تعریف انبار و انبارداری

تعریف انبار

تعریف انبارداری

انواع فرمهای مربوط و قابل انتقال در بخش انبارداری شرکت شهد ایران

رسید انبار (سند خرید – قبض انبار)در شرکت شهد ایران

کارت انبار در شهد ایران:

کارت انبار مخصوص انبار شرکت تولیدی شهد ایران

کارت انبار مخصوص حسابداری شهد ایران

برگه حواله انبار

برگ درخواست حواله انبار شرکت شهد ایران

برگ درخواست حواله انبار شهد ایران

فرم برگشت جنس به انبار (مرجوعی)

برگه برگشت جنس به انبار (مرجوعی) شهد ایران

برگ درخواست خرید مواد

برگ سفارش خرید

برگ رسید کالا به قسمت بازرسی

فرم گزارش روزانه بازرسی (صادره – وارده)

رسید موقت انبار

برگ رسید و تحویل مستقیم

برگ ارسال و تحویل کالا

کارت حساب مواد

کارت سفارش انبار

برگ برگشت از خرید

برگ تحویل اسقاط

جواز خروج

صورت حساب فروش (نقدی یا غیر نقدی)

برگ تعدیل (افزایش، کاهش) موجودی

مدیریت انبارداری در شرکت شهد ایران

کاردکس انبار در شرکت شهد ایران

بررسی موجودیها و تعیین بهاء آنها در انبار در شرکت شهد ایران

کنترل موجودیها

چه مقدار باید سفارش دهیم؟

نقطه سفارش و میزان سفارش

حداقل موجودی مواد

حداکثر موجودی مواد

منابع و ماخذ

خرید و دانلود | 37,000 تومان
تبلیغات متنی