امروز شنبه 01 اردیبهشت 1403

دوربین ترازیابی

0

تعداد صفحات: 17 صفحه

تراز یاب یا دوربین نیو (level)

عدسی شیئی

عدسی چشمی

تارهای رتیکول

درشت نمایی دوربینها

قراول روی

تراز

پیچهای روی دوربین

سه پایه و تخته سه پایه

شاخص (Mire-surveying or leveling rod)

تراز یابی

تعریف ترازیابی

مفاهیم ترازیابی

تعریف مفاهیم ترازیابی

تلسکوپ دوربین

نحوه تراز کردن دستگاه

تنظیم ترازکروی

اندازه گیری فاصله

روشهای اندازه گیری فاصله

اندازه گیری فاصله به طریق مستقیم (با وسایل کم دقت)

اندازه گیری فاصله توسط قدم

اندازه گیری فاصله با استفاده از سرعت ثابت

اندازه گیری فاصله با استفاده از پیرامون ثابت گردونه ای

اندازه گیری فاصله با استفاده از پیرامون استوانه های دوار

اندازه گیری فاصله به طریق مستقیم با وسایل دقت متوسط

زنجیر مساحی

متر پارچه ای یا پلاستیکی

نوارهای فلزی

اندازه گیری فاصله به طریق مستقیم با وسایل دقیق

استفاده از متر انبار

اندازه گیری فاصله به طریق غیر مستقیم

اندازه گیری فاصله به طریق امواج رادیویی و نورانی

عنوان عملیات

روش فاصله اندازه گیری نامعین

روش اندازه گیری با فاصله معین

منابع

خرید و دانلود - 23000 تومان
تبلیغات متنی