امروز دوشنبه 27 فروردین 1403

کارآموزی ساختمان اسکلت فولادی

0

تعداد صفحات: 27 صفحه

پیشگفتار

شرح نحوه ی اجرای اسکلت فولادی

الکترود مورداستفاده درکارگاه

اسکلت فلزی

ستون

جوش

اتصال ستون به صفحه زیر ستون

اتصالات

اتصال ساده

اتصالات صلب

اتصالات نیمه صلب

اتصال نبشی نشیمن

اتصال سگدست (bracket)

پل ها (تیر های اصلی)

تیرهای نعل درگاهی

سقف های کامپوزیت

سقف های کامپوزیتی در سازه های فلزی

سقف کامپوزیت کُرمیت

بتن ریزی سقف کامپوزیت

آرماتور بندی سقف کامپوزیت

خرید و دانلود - 35000 تومان
تبلیغات متنی