امروز دوشنبه 27 فروردین 1403

پروژه کارآفرینی مبل تختخوابشو

0

تعداد صفحات: 14 صفحه

عنوان طرح

هدف

نو آوری

ایجاد اشتغال

کاهش قیمت این محصولات در کشور

صادرات

تولید

موقعیت جغرافیائی محل اجرای طرح

فرایند تولید و عوامل موثر در آن

مشخصات محصول تولیدی

مبل تختخواب شو

دیگر مصنوعات چوبی

جدول زیر برحسب یک عدد مبل سه نفره تختخواب شو برآورد شده است

بازاریابی

صورت مالی طرح

نیروی انسانی

سرمایه گذاری طرح

منابع تأمین مالی طرح

هزینه های ثابت طرح (تأسیسات)

هزینه درگردش

هزینه برای هر عدد مبل تک تختخواب شو

هزینه برای هر عدد مبل سه نفره تختخواب شو

جدول کلی محاسبه هزینه ها برای تولید 60 عدد مبل تک تختخواب شو و 30 عدد مبل سه نفره تختخواب شو درمدت یک ماه

توجیه اقتصادی

قیمت تمامشده برای یک عدد مبل تک تختخواب شو

قیمت تمام شده برای یک عدد مبل سه نفره تختخواب شو

صورتحسابت سود (زیان)

جدول زمان بندی

خرید و دانلود - 21000 تومان
تبلیغات متنی